دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، اردیبهشت 1400 

علمی - پژوهشی

بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ

صفحه 9-31

10.52547/jfmp.11.33.9

عزت اله عباسیان؛ رضا تهرانی؛ مجتبی پاکدین امیری