پیوندهای مفید

نشریه انجمن مالی ایران


نشریه علمی تحقیقات مالی


نشریه علمی راهبرد مدیریت مالی


نشریه علمی مدیریت دارایی و تامین مالی