درباره نشریه

«چشم‌ انداز مدیریت مالی» نشریه علمی است که از سال 1390 آغاز به فعالیت نموده و اعتبار علمی-پژوهشی آن طی ایلاغیه شماره 3/18/128325 مورخ 1394/06/31 مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفته است. این فصلنامه با دسترسی آزاد و با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش مالی در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی درحوزه علوم مالی مبادرت می‌نماید.

اهداف نشریه:

 •  انتشار یافته های حاصل از پژوهش های انجام شده در حوزه های مرتبط با مدیریت مالی به منظور توسعه نظریه‌های فعلی و ساخت نظریه ­های جدید.
 • کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با مدیریت مالی  و ارائه راهکارهای عملی برای آن‌ها.
 • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مالی  و جهت­دهی به پژوهش های این حوزه.

موضوعات و محورهای نشریه:

 • بازار سرمایه
 • مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی
 • مالی رفتاری
 • فیزیک مالی
 • مالی محاسباتی
 • مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
 • نظامهای اطلاعاتی مالی

 مخاطبین نشریه:

 • پژوهشگران دانشگاهی در رشته‌های مرتبط
 • مدیران نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام