فرایند پذیرش مقالات

                                                                                                      زیرفرایند اول: دریافت مقاله و بررسی اولیه

 

 

                                                                                                              زیرفرایند دوم: داوری مقالات

  

 

                                                                                                           زیرفرایند سوم: انتشار مقالات