اهداف و چشم انداز

«چشم‌ انداز مدیریت مالی» نشریه علمی است که از سال 1390 آغاز به فعالیت نموده و اعتبار علمی-پژوهشی آن طی ایلاغیه شماره 3/18/128325 مورخ 1394/06/31 مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفته است. این فصلنامه با دسترسی آزاد و با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش مالی در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی درحوزه علوم مالی مبادرت می‌نماید.

اهداف نشریه چشم انداز مدیریت مالی

  • انتشار یافته های حاصل از پژوهش های انجام شده در حوزه های مرتبط با مدیریت مالی به منظور توسعه نظریه‌های فعلی و ساخت نظریه ­های جدید.
  • کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با مدیریت مالی و ارائه راهکارهای عملی برای آن‌ها.
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مالی  و جهت­ دهی به پژوهش های این حوزه.