اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهروز دری

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~b-dori
b-dorisbu.ac.ir

سردبیر

محمد اسماعیل فدائی نژاد

مدیریت مالی دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~m-fadaei
m-fadaeisbu.ac.ir

دبیر تخصصی

محمد اصولیان

مدیریت مالی استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~m_osoolian
m_osooliansbu.ac.ir

مدیر اجرایی

مسلم نیلچی

مهندسی مالی و ریسک دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.ایران.

moslem.nilchigmail.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین اسدی

حسابداری دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~h-assadi
h-assadisbu.ac.ir

علی اصغر انواری رستمی

مدیریت مالی استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/anvary
anvarymodares.ac.ir

علی ثقفی

حسابداری استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/homepage/9693096/?lang=fa-ir
iranianiaayahoo.com

رضا راعی

مدیریت مالی استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~raei
raeiut.ac.ir

سید کمیل طیبی

اقتصاد استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

aseold.ui.ac.ir/~sk.tayebi/
sk.tayebiase.ui.ac.ir

محمد عرب مازار یزدی

حسابداری دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~marabmazar
marabmazarsbu.ac.ir

سعید فتحی

مدیریت مالی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/s.fathi
s.fathiase.ui.ac.ir

محمد اسماعیل فدائی نژاد

مدیریت مالی دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~m-fadaei
m-fadaeisbu.ac.ir

عیسی محمودی

آمار- مالی استاد، بخش آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

yazd.ac.ir/people/mahmoudi
emahmoudiyazd.ac.ir

وحید محمودی

مدیریت مالی استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~vmahmodi
vmahmodiut.ac.ir

محمد نمازی

حسابداری استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران.

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code%3d1038
mnamazirose.shirazu.ac.ir

ایرج نوروش

حسابداری استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~inorvesh
inorveshut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابولحسن جلیلوند

مالی استاد، مدرسه بازرگانی کوئین‌لان، دانشگاه لویولا شیکاگو، ایالات متحده آمریکا.

www.luc.edu/quinlan/faculty/aboljalilvand.shtml
ajalilvluc.edu
0000-0003-1501-9137

h-index: 10  

فتحعلی فیروزی

اقتصاد استاد، مدرسه بازرگانی آلوارز، دانشگاه تگزاس، سن آنتونیو، ایالات متحده آمریکا.

business.utsa.edu/faculty/fathali-firoozi-ph-d/
fathali.firooziutsa.edu