دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، دی 1400 
ریسک دنباله و بازده مازاد سهام

صفحه 35-55

10.52547/jfmp.11.36.35

مصطفی رمضانی شریف آبادی؛ سعید علی احمدی؛ مهدی آقابیک زاده


عوامل موثر بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام

صفحه 173-187

10.52547/JFMP.11.36.173

محمد خطیری؛ سید علی تقوی؛ عمار اصغری؛ فریده رستمی