دوره و شماره: دوره 11، شماره 34، شهریور 1400 

مقاله پژوهشی

تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 9-34

10.52547/jfmp.11.34.9

علی نمکی؛ پژمان شعبان پورفرد؛ رسول سعدی