دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، مرداد 1394 

علمی - پژوهشی

ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟

صفحه 9-27

غلامحسین اسدی؛ محمد سعادتمند


ارائه تعریف کمی برای صندوق‌های بخشی در اقتصاد ایران

صفحه 95-112

علی محمد کیمیا گری؛ پژ مان مهران؛ ناصر شمس قارنه