دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، آبان 1394 

علمی - پژوهشی

بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران

صفحه 9-26

جواد سرکا نیان؛ رضا را عی؛ سعید فلاح پور