دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهمن 1394 

علمی - پژوهشی

سرمایة اجتماعی و مدیریت سود

صفحه 13-26

سمیرا رحیمی؛ زهرا لشگری؛ زهره حاجیها