بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشجوی دکتری رشته مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

2 ** استاد، دانشگاه تهران.

3 *** استادیار، دانشگاه تهران.

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار‌های نقدشوندگی با بازدهی سهام در بازار سهام ایران، طی سال‌های 1381 تا 1392 پرداخته ‌است. برای بررسی این رابطه، از دو روش تشکیل پرتفوی و تخمین رگرسیون مدل چهار‌عاملی کارهارت استفاده شده ‌است. برای اندازه­گیری نقدشوندگی ( عدم نقدشوندگی) از چهار معیار: نرخ گردش سهام، معیار عدم ‌نقدشوندگی لیو (2006)، عدم‌ نقدشوندگی آمیهود (2002) و ارزش ریالی معاملات استفاده شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که هر یک از این معیار‌ها تأثیری متفاوت بر بازدهی مورد ‌انتظار دارد. رابطه بین نقدشوندگی و بازدهی سهام در روش تشکیل پرتفوی و هنگامی‌که از معیار آمیهود به‌عنوان معیار نقدشوندگی استفاده ‌می‌شود، رابطه‌ای معکوس و معنادار است. سه معیار دیگر نقدشوندگی، رابطه‌ای مستقیم بین نقدشوندگی و بازدهی مورد‌ انتظار سهام نشان می‌دهند. هرچند که این رابطه با توجه به روش آزمون، از لحاظ آماری در سطوح مختلفی از معناداری قرار دارد و در مواردی بی‌معنا است. همچنین در این پژوهش نتایج آزمون­ها به‌استثنای زمانی­که از معیار عدم‌ نقدشوندگی آمیهود و روش تشکیل پرتفوی استفاده‌ می‌شود، قیمت‌گذاری ریسک نقدشوندگی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. . ابزری، مهدی.، کبیری‌پور، وحید.، سهیلی، سیروس (1392). تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام با کنترل سبک‌های سرمایه‌گذاری: رویکردی جدید با معیاری چند بعدی. مجله دانش حسابداری، (4)15، 79-103.
 2. تهرانی، رضا.، سارنج، علیرضا.، انصاری، حجت‌اله (1388). بررسی رابطة مقطعی بازدهی و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، 11(4)، 167-184.
 3. راعی، رضا.، پویان‌فر، احمد. (1383). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 4. میعادی، مهدیه. (1391). بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی با قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 5. وردی‌پناه، سعید. (1393). بررسی تأثیر عوامل شتاب و نقدشوندگی در افزایش توان توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ با شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 6. یحیی‌زاده‌فر، محمود.، خرمدین، جواد. (1387). نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم‌ نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 101-118.
 7. یحیی‌زاده‌فر، محمود.، شمس، شهاب‌الدین.، لاریمی، سید جعفر. (1389). بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 111-128.
 8. مهرانی، ساسان.، رساییان، امیر. (1388). بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری شیراز، 1(1)، 217-230.
 9. قالیباف اصل، حسن.، کریمی، مهدی. (1390). بررسی قیمت‌گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5(17)، 85-105.
 10. اسلامی بیدگلی، غلامرضا.، هنردوست، اعظم. (1391). مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 1(2)، 97-116.
 11. Ahn, H.J. Cai, J. Yang, C.W. (2011). Which liquidity proxy measures liquidity best in emerging market? Working Paper.
 12. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock return: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31–56.
 13. Amihud, Y. Mendelson. (1986). Asset pricing and the Bid-Ask Spread. Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
 14. Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A.J. (2011). Investments. New York: Douglas Reiner.
 15. Chan, H.W. Faff, R.W. (2005). Asset Pricing and the Illiquidity Premium. The Financial Review, 40, 429-458.
 16. Chung, K.H. Elder, J. Kim, J.C. (2010). Corporate Governance and Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 45(2), 265-291.
 17. Datar, V. T. Naik, N.Y. and Radcliffe, R (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1, 203-219.
 18. Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82, 631–671.
 19. Nguyen, N.H. Lo, K.H. (2013). Asset returns and liquidity effects: Evidence from a developed but small market. Pacific-Basin Finance Journal, 21, 1175-1190.