نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون‌های ناپارامتری امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]

ا

 • ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 87-103]
 • ارزش افزوده اقتصادی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل‌سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش‌افزوده اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 37-52]
 • ارزش برند تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 9-21]
 • ارزش جاری بازار سهام بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • استراتژی جنبش حرکتی (مومنتوم) بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • انتخاب پرتفولیو انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 131-159]
 • انتخاب سبد سهام بهینه انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل‌سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش‌افزوده اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 37-52]
 • اندازه شرکت رابطه ضریب واکنش سود با اندازه شرکت و سود غیرمنتظره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 105-127]

ب

 • بازده محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • بازده دارایی‌ها عوامل مؤثر بر بازدهی بانک‌های تجاری در ایران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 71-92]
 • بازدهی سهام تأثیر متغیرهای پولی و حقیقی بر بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدل PLS-TVPVAR [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 51-74]
 • بازدهی سهام بانک‌های تجاری عوامل مؤثر بر بازدهی بانک‌های تجاری در ایران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 71-92]
 • بانکداری متمرکز امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • برنامه‌ریزی آرمانی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل‌سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش‌افزوده اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 37-52]
 • بیش اطمینانی مدیریت تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • بیش سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]

پ

 • پرتفوی بازنده بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • پرتفوی برنده بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • پرتفوی سرمایه‌گذاری انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 131-159]
 • پیش‌بینی بازدهی سهام آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]

ت

 • تأمین مالی فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]
 • تصمیمات سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ فرآیند تحلیل شبکه‌ای انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 131-159]
 • تعداد دفعات معاملات رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]
 • تغییرات زمانی؛ رشد اقتصادی تأثیر متغیرهای پولی و حقیقی بر بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدل PLS-TVPVAR [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 51-74]
 • تغییرات غیرعادی مثبت وجه نقد بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • تغییرات غیرعادی وجه نقد بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • تغییرات منفی وجه نقد بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • تلاطم محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • تورش زیان‌گریزی تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • تورش فرا اعتمادی تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • تورش‌های رفتاری تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • تئوری اختیار واقعی تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 53-69]

ج

چ

 • چرخه تجاری تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در چرخه‌های تجاری مختلف [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 93-116]

ح

 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]
 • حاکمیت شرکتی بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • حجم معاملات رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]
 • حجم معاملات بازار سهام بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر بهبود حجم معاملات و کیفیت اطلاعات مالی میان دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 111-131]

خ

د

 • داده کاوی ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 87-103]
 • دامنک نسبی محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • درآمدهای نفتی تأثیر متغیرهای پولی و حقیقی بر بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدل PLS-TVPVAR [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 51-74]
 • درخت تصمیم ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 87-103]
 • درماندگی مالی بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]

ر

 • ریسک سیستماتیک بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • رضایت مشتری سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 95-114]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]
 • رویکرد دوپانت عوامل مؤثر بر بازدهی بانک‌های تجاری در ایران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 71-92]

س

 • ساختار سرمایه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]
 • سرعت تعدیل بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]
 • سرمایه در گردش تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در چرخه‌های تجاری مختلف [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 93-116]
 • سرمایه‌گذاری فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]
 • سرمایه‌گذاری بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]
 • سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • سیستم معادلات همزمان بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • سواد مالی تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • سودآوری تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در چرخه‌های تجاری مختلف [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 93-116]
 • سودآوری تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 9-21]
 • سودآوری بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]
 • سود غیرمنتظره رابطه ضریب واکنش سود با اندازه شرکت و سود غیرمنتظره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 105-127]

ش

 • شاخص پیوتروسکی آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]
 • شاخص کل سهام بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]

ص

 • صنعت بانکداری امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • صنعت سرمایه‌گذاری بررسی بازده و نوسان‌پذیری بازده صنعت سرمایه‌گذاری در ماه‌های محرم و رمضان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 25-41]

ض

 • ضریب واکنش سود رابطه ضریب واکنش سود با اندازه شرکت و سود غیرمنتظره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 105-127]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • عرضه پول و شاخص تولیدات صنعتی بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • عملکرد بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]

ف

 • فرصت رشد بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 53-69]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]
 • فروش دین فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]

ق

 • قیمت جهانی نفت بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • قیمت‌گذاری نادرست بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]

ک

 • کانوی فازی سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 95-114]
 • کیفیت اطلاعات مالی و حجم معاملات بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر بهبود حجم معاملات و کیفیت اطلاعات مالی میان دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 111-131]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر بهبود حجم معاملات و کیفیت اطلاعات مالی میان دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 111-131]
 • کیفیت خدمات برخط سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 95-114]
 • کم سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]

گ

 • گشتاور تعمیم‌یافته بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]

م

 • متوسط اندازه معاملات رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]
 • مدیریت ریسک بانک فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]
 • مدیریت سود واقعی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • مدل اولسن آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]
 • مدل گارچ بررسی بازده و نوسان‌پذیری بازده صنعت سرمایه‌گذاری در ماه‌های محرم و رمضان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 25-41]
 • معیارهای با تواتر بالا محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • مقدار فروش تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 9-21]

ن

 • نسبت‌های مالی ارزیابی و رتبه‌بندی سایر شرکت‌های واسطه‌گری مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهاردار تهران با استفاده از روش فازی – Mora [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 129-147]
 • نقدشوندگی محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • نقدشوندگی بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • نوسان بازدهی تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 53-69]
 • نوسان‌پذیری شرطی بازده رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]

ه

 • هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • هزینه اختیاری غیرعادی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • هزینه تولید غیر عادی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]