تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 ** دانشیار رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 *** دانشیار رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

     سواد مالی و تورش­های رفتاری، دو عامل بسیار مهم تأثیرگذار بر تصمیمات و رفتارهای مالی سرمایه‌گذاران است. تحقیق حاضر به­بررسی رابطه بین میزان سواد مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران و تورش­های رفتاری آن‌ها می‌پردازد و هدف اصلی این تحقیق، معرفی معیارهایی برای سنجش میزان سواد مالی سرمایه‌گذاران و سپس بررسی رابطه آن با تورش­های رفتاری است. تحقیق حاضر برای یک دوره ۲ ساله از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ و در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در این بازار انجام شده است. پس از گردآوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه‌های استاندارد بین‌المللی (پس از بومی‌سازی با شرایط داخل کشور) در بین سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران و جمع‌آوری پاسخ‌های آن و محاسبه متغیرهای تحقیق با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار spss، مدل آماری مناسب ارائه ‌شده است. در معدود تحقیقات انجام­شده در داخل کشور سعی شده است فقط مدلی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین سرمایه­گذاران ایرانی ارائه شود و برای اولین بار در داخل ایران و در این تحقیق سعی خواهد شد که علاوه بر ارائه مدلی مناسب و بومی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین میزان سواد مالی و تورش­های رفتاری سرمایه‌گذاران نیز بررسی شود. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها حاکی از این است که بین میزان سواد مالی سرمایه‌گذاران و تورش­های رفتاری آن‌ها رابطه معناداری در جهت مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Agarwal, N. Raman, T.V. Sharma, A. Jain. V. (2016). Behavioral biases affecting investors attitude the social sciences. 11(14): 3643-3647.
Atkinson, A. messy, F. (2012). Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study; [online], OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. Available at: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-iteracy_5k9csfs90fr4-en.
Ateş, S. Coşkunb, A. Şahin, A. (2016). Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Bursa Istanbul. Business and Economics Research Journal. 7(3): 1-19.
Azadi, R. zanjirchi, M. Farshidpoor, A. (2012). Financial literacy and the factors affecting it and its effect on Retirement Planning, first regional confrance on novin research on accounting and management.
Bhamra H.S. Uppal R. (2016). Do Individual Behavioral Biases Affect Financial Markets and the Macro economy? Available at: http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/FAME_Group.
Fallahshams, M. azizi, S, (2007). Examination the factors affecting on Will of personal shareholders in Tehran exchange market. Quarterly Journal of accounting and Auditting. 42: 74-61.
Fernandes, D. Lynch, J.G. (2013). The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Downstream Financial Behaviors. available at: http://www.nefe.org/Portals/0/WhatWeProvide/PrimaryResearch/PDF/CU%20Final%20Report.pdf.
Gathergood, J. Weber, J. (2015). Financial Literacy, Present Bias and Alternative Mortgage Products. Discussion Paper; Available at: https://www.nottingham.ac.uk/cedex/documents/papers/cedex-discussion-paper-2015-13.pdf.
Hayat, A. Anwar M. (2016). Impact of Behavioral Biases on Investment Decision; Moderating Role of Financial Literacy” Working Paper; Department of Business Administration, International Islamic University Islamabad Pakistan.
Hilgert, M. A. Hogarth, J. M. & Beverly, S. G. (2003). Household financial management: The connection between knowledge and behavior. Federal Reserve Bulletin, 89: 309-322
INFE. (2009). Financial education and the crisis: Policy paper and the guidance. (http://www.oecd.org/finance/financial-education/50264221.pdf).
Jumpstart coalition. (2009). National Standard in K-12 Personal Financial Education. [online], available at:http://www.jumpstart.org/guidehtml.
Kahenman, D. Tversky, A. (2012). On The Psychology of Prediction. Psychological Review. 80: 237-251.
Karimi, K. rahnamaroodposhti, F. (2015). Behavioral biasess and earning management. Ph.D. thesis. Oloom tahghighat university. Tehran.
Karimkhani, M. eslami, S. (2015). Examination the factors affecting on Financial literacy and its relation with participation in Tehran exchange market. Postgraduate Dissertation. Shahid beheshti university. Tehran.
Khademi, M. ghazizadeh, M, (2007). Examination the factors affecting on decisionmaking of shareholders in tehran exchange market using Structural Equation Modeling. Shahed Research Journal. 14(23). 1-19.
Klapper, L. Lusardi, A. Oudheusden, P.V. (2016).