دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، اردیبهشت 1395 
فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی

صفحه 117-129

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ رضا فراهانی