دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، شهریور 1395 

علمی - پژوهشی

تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت

صفحه 9-21

محمد اصولیان؛ محمد رضا عباسپور نوغانی؛ مهدی داوری