دوره و شماره: دوره 13، شماره 42، شهریور 1402، صفحه 9-144