دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 9-31

10.52547/jfmp.12.39.9

مسلم نیلچی؛ داریوش فرید؛ مسلم پیمانی؛ حمیدرضا میرزایی