دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، فروردین 1401 
پیش بینی جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی پیوسته

صفحه 123-145

10.52547/JFMP.12.37.123

الهام دانش؛ علی سعیدی؛ احسان رحمانی نیا؛ امیر غلامی


ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران

صفحه 147-173

10.52547/JFMP.12.37.147

مهدی داوری؛ محمد حسن نژاد؛ محمداسماعیل فدایی نژاد