دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، فروردین 1401 
ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران

10.52547/jfmp.2021.221931.1049

مهدی داوری؛ محمد حسن نژاد؛ محمداسماعیل فدایی نژاد