بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیمه، دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران، ایران.

2 مدرس گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران، ایران.

10.52547/jfmp.12.37.35

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و معرفی منابع مالی و درآمدی برخوردار از شاخص‌های پایداری و امکان‌پذیری برای شهرداری تهران از طریق مطالعه منابع مالی و درآمدی سایر شهرداری‌های موفق جهان می‌باشد. در عصر حاضر و با افزایش جمعیت شهرنشین، یکی از مسائل مهم شهرداری‌ها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی جهت تأمین مصارف مربوط به ارائه خدمات شهری و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های شهری می‌باشد چالشی که شهرداری تهران نیز طی چند دهه گذشته با آن روبرو بوده‌است. با توجه به تجربه اندک بهره‌گیری از ظرفیت بازارها، نهادها و ابزارهای مالی و جدید بودن ادبیات مربوط به خصوصی‌سازی و مشارکت با بخش خصوصی در شهرداری‌های کشور، بررسی تجارب شهرداری‌های سایر کشورها می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد. از این‌رو مقاله حاضر به بررسی منابع مالی و درآمدی عمده ده شهر منتخب و چگونگی بهره‌گیری از الگوی‌های تأمین مالی و مشارکت با بخش خصوصی می‌پردازد. پس از بررسی اجمالی وضعیت منابع شهرداری تهران طی سنوات اخیر (1394-1398)، در گام بعدی پژوهش حاضر با استفاده از روش فازی و بر اساس نظر خبرگان، منابع مالی و درآمدی شناسایی شده به‌لحاظ برخورداری از شاخص‌های پایداری و امکان‌پذیری بررسی گردیده‌اند. نتایج بررسی نشان می‌دهد در میان دوازده منبع اصلی به‌ترتیب منابع حاصل از محل مشارکت عمومی- خصوصی، درآمدهای عملیاتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق و صکوک و زیرمنبع‌های مربوطه به‌لحاظ برخورداری از شاخص‌های پایداری و امکان‌پذیری وضعیت بهتری دارند.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative research of sources and financing methods of Tehran Municipality with other cities in the world

نویسندگان [English]

  • Saeid Eslami Bidgoli 1
  • Hossein Abdoh Tabrizi 2
  • Hamed Monajem 3
1 Assistant Prof, Department of Insurance, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Lecturer, Department of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate in Financial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to identify and introduce financial and revenue sources with indicators of sustainability and feasibility for the municipality of Tehran by studying the sources of other municipalities in the world. In the present era with the increase of urban population, one of the important issues of municipalities around the world is to create sufficient sources to provide costs related to urban services and also the creation, development and maintenance of urban infrastructure. the challenge which Tehran Municipality Has been faced over the past few decades. According to limited experience of using the capacity of markets, institutions and financial instruments and the novelty of the literature about privatization and partnership with the private sector in municipalities, studying of the experiences of municipalities in other countries can be helpful.Therefore, the present article examines the major financial and revenue sources of the ten selected cities and the ways of useing finance models and partnerships with the private sector. After an overview of the financial and revenue sources of Tehran Municipality during recent years (2015-2019), in the next step of the present study,with using fuzzy method and based on the opinion of experts, identified financial and revenue sources in terms of sustainability and feasibility indicators has been studied. The results show that among the twelve main sources, respectively, sources from public-private partnerships, operating revenues and financing through the issuance of bonds and sukuk with their related sub-sources are in a better position in terms of sustainability and feasibility indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • municipality
  • financial and revenue sources
  • method of financing
  • sustainability indicators
  • feasibility indicators