تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در سال­‌های اخیر بیت­‌کوین خود را به‌­عنوان دارایی جهت سرمایه‌­گذاری معرفی کرده است و به­‌واسطه‌­ی رشد قابل توجه 420 برابری ارزش بازار آن از سال 2013 تاکنون به دارایی جذابی برای سرمایه‌­گذاران ریسک‌­پذیر تبدیل شده است. همچنین به دلیل شباهت­‌های موجود بین بیت­‌کوین و طلا از آن به­‌عنوان طلای جدید یاد­می­‌شود. از این رو در پژوهش حاضر قصد داریم، اولا با استفاده از مدل‌­های APARCH و FIGARCH ساختار نوسانی بیت­‌کوین را با سکه­ امامی و انس­ طلا مقایسه نماییم. ثانیا با استفاده از مدل DCC قابلیت پناهگاه امن و پوششی بیت‌­کوین را در مقایسه با سکه ­امامی و انس­ طلا برای شاخص‌­های بورس و فرابورس بسنجیم. به­‌عبارتی در پژوهش حاضر به دنبال بررسی شباهت بیت­‌کوین با سکه ­امامی و انس ­طلا به لحاظ ساختار نوسانی و قابلیت پناهگاه امن و پوششی آن‌­ها برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان­ می‌­دهد که خاصیت حافظه ­بلندمدت در شوک­‌های سری‌­زمانی بیت­‌کوین بیشتر از سکه ­امامی و کمتر از انس طلا است همچنین نوسانات بیت­‌کوین فاقد اثر اهرمی می‌­باشد. نتایج بخش دوم پژوهش موید آن است که بیت­‌کوین دارای قابلیت امن برای شاخص بورس و فرابورس می‌باشد اما این ویژگی نسبت به سکه ­امامی و انس­ طلا ضعیف‌­تر است. همچنین بیت‌کوین برای شاخص‌­های مذکور فاقد قابلیت پوششی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the volatility behavior of Bitcoin and examining its safe haven and hedge capability for Iranian investors

نویسندگان [English]

 • Mohammad ali Mozaffari 1
 • Saeed Bajalan 2
 • Reza Eyvazloo 2
1 Master of Financial Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant prof, Department of Financial Management and Insurance, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years Bitcoin has introduced itself as an investment asset and has become an attractive asset for risky investors due to the significant growth of 420 times the market value since 2013. It''s also referred to as the new gold because of the similarities between bitcoin and gold. Therefore, we intend to first compare the volatility structure of bitcoin with Emami coin and gold ounces using APARCH and FIGARCH models. Secondly, using DCC model, we can evaluate the safe haven and hedge capability of Bitcoin compared to Emami coin and gold for TEDPIX and IFX indices. we are going to investigate the similarity of bitcoin with Emami coin and gold in terms of their volatility structure and the safe haven and hedge capability for investing in Iran. The results of this study show that the long memory property of bitcoin time series shocks is more than Emami coin and less than gold. Also, bitcoin volatilities have no leverage effect. The results of the second part of the research confirm that bitcoin has a safe haven capability for TEDPIX and IFX indices, but this feature is weaker than the Emami coin and gold. Bitcoin also has no hedge capability for these indices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Long Memory
 • Asymmetric
 • Safe Haven and Hedge capability
 1. Baillie, R. T. (1996). Long memory processes and fractional integration in econometrics.Journal of Econometrics, 73,5–59.
 2. Baur, D. G., & Lucey, B. M. (2010). Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks,bonds and gold.Financial Review, 45, 217–229.
 3. Baur, D. G., & McDermott, T. K. (2010). Is gold a safe haven? International evidence.Journal of Banking & Finance, 34, 1886–1898.
 4. Baur, D. G., & McDermott, T. K. (2016). Why is gold a safe haven?Journal of Behavioraland Experimental Finance, 10,63–71.
 5. Botshekan, M.H. ,Sadredin, karami, M.M. (2019).Estimate and evaluate non parametric value at risk and expected short fall based on principal component analysis in Tehran Stock Exchange.Journal of financial Management Prespective. )in-persian)
 6. Bouri, E., Gupta, R., Tiwari, A. K., & Roubaud, D. (2017a). Does Bitcoin hedge globaluncertainty? Evidence from wavelet-based quantile-in-quantile regressions.FinanceResearch Letters, 23,87–95.
 7. Bouri,E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., & Hagfors, L. I. (2017b). On the hedge andsafe haven properties of Bitcoin: Is it really more than a diversifier?Finance ResearchLetters, 20, 192–198.
 8. Capie, F., Mills, T. C., & Wood, G. (2005). Gold as a hedge against the dollar.Journal ofInternational Financial Markets, Institutions and Money, 15, 343–352.
 9. Conrad, C., Custovic, A., & Ghysels, E. (2018). Long- and short-term cryptocurrency vo-latility components: A GARCH-MIDAS analysis.Journal of Risk and FinancialManagement, 11,1–12.
 10. Damian, S., Damianov, Ahmed,H., Elsayed. (2019).Does bitcoin add value to global industry prtfolios?.EconomicsLetters.
 11. Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1, 83–106.
 12. Dyhrberg, A. H. (2016). Bitcoin, gold and the dollar–A GARCH volatility analysis.Finance Research Letters, 16,85–92.
 13. Engle,R. F. (2002). Dynamic conditional correlation.A Simple Class of MultivariateGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models, 20, 339–350.
 14. Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized arch. Econometric Theory, 11, 122–150
 15. Klein, T., Walther, T. , Thu, H.P. (2018). Bitcoin is not the new gold – Acomparison of volatility, correlation, and portfolio performance.International Review of Financial Analysis
 16. Nakamoto, S. (2008).Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
 17. Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplifiedleast squares procedures.Analytical Chemistry, 36, 1627–1639.
 18. Sina, A.,Fallah, M.F.(2020). Comparison of Value Risk Models and Coppola-CVaR in Portfolio Optimization in Tehran Stock Exchange. Journal of financial Management Prespective. )in-persian)
 19. Zare, M.H., Nilchi, M.,Fareed, D.(2020). Comparative Evaluation of Markowitz Approach with a New Hybrid Method to Create an Optimal Portfolio Using Deep DNN Learning Method and Gravitational Search Algorithm. Journal of financial Management Prespective.)in-persian)
 20. Tse, Y. K. (1998). The conditional heteroscedasticity of the yen-dollar exchange rate. Journal of Applied Econometrics, 13, 49–55.