تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه بیمه و مالی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.52547/jfmp.2022.221399.1031

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های APARCH و FIGARCH به تحلیل رفتار نوسانی بیتکوین پرداخته شده است که نتایج بیانگر آن است که رفتار نوسانی بیتکوین مشابه بازدهی شاخص فرابورس و نقره می باشد،در حالی که اگر اثر پاندمی کرونا را بر سری های زمانی در نظر بگیریم نمی توانیم رفتار نوسانی بیتکوین را در گروه خاصی از دارایی ها طبقه بندی نماییم.همچنین در این پژوهش باهدف یافتن دارایی امن و پوششی برای شاخصهای بورس و فرابورس اقدام به تشکیل سبد های سرمایه گذاری برای شاخص های مذکور نمودیم. ابتدا به بررسی متوسط بازدهی سبدهای سرمایه گذاری در صدک های 10%،5% و 1% پرداخته شد که نتایج نشان داد، بیتکوین ضعیف ترین عملکرد را در مقایسه با دلار،طلا،سکه امامی و ... از خود نشان داده است.در بخش بعد جهت تحلیل قابلیت امن و پوششی از سری ضرایب همبستگی داینامیک حاصل از مدل diagonal BEKK برای هریک از سبد ها رگرسیون گرفتیم که نتایج آن بیان می کند، بیتکوین توانسته در صدک های 10%،5% و 1% نقش دارایی امن را برای شاخصهای مذکور ایفا نماید. درحالی که نتوانسته است آنها را از قابلیت پوششی خود منتفع سازد. در نهایت با تحلیل ضرایب همبستگی داینامیک طی بحران چند سال اخیر متوجه می شویم از آنجایی که ریزش های بازار به دلیل افت ارزش دلار بوده است و با توجه به وابستگی بازارهای داخلی به دلار نمی توانیم دارایی جهت ترکیب با شاخصهای مذکور پیدا نماییم که بتواند همبستگی منفی طی دوره بحران با شاخصهای بورس و فرابورس داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the volatility behavior of Bitcoin and examining its safe haven and hedge capability for for Iranian investors

نویسندگان [English]

  • mohammad ali mozaffari 1
  • saeed bajalan 2
  • Reza Eivazlu 3
1 Master student of the Faculty of Management, University of Tehran
2 Asistant prof,Department of Financial Management and Insurance,Tehran University,Tehran,Iran.
3 Asistant prof,Department of Financial Management and Insurance,Tehran University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

In the present study. using APARCH and FIGARCH models, bitcoin volatility behavior has been analyzed, and the results indicate that bitcoin volatility behavior is similar to FaraBourse and silver, while if the effect of COVID pandemic on time series in Consider that we can not classify the volatility behavior of bitcoin in a specific group of assets. Also, in this study, in order to find safe haven assets and hedge for Tehran Stock Exchange and FaraBourse indices, we formed investment portfolios for the mentioned indices. First, the average return on investment portfolios in 10%, 5% and 1% percentiles was examined. The results showed that Bitcoin showed the weakest performance compared to dollars, gold, Emami coins, etc. In the next section, to analyze the safe haven and hedge capability of the series of dynamic correlation coefficients obtained from the diagonal BEKK model, we regressed for each of the portfolios.The results show that Bitcoin was able to have a safe haven asset feature for these indicators in 10%, 5% and 1% percentiles.While it has not been able to benefit them from its hedge capability. Finally, by analyzing the dynamic correlation coefficients during the crisis of the last few years, we realize that since the market declines were due to the devaluation of the dollar and due to the dependence of domestic markets on the dollar, we can not find assets to combine with these indicators.That can have a negative correlation with Tehran Stock Exchange and FaraBourse indices during the crisis period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long Memory
  • Asymetric
  • Safe Haven and Hedge capability