بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی – مالی، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

نوسان بازدهی سهام در بازار سرمایه در دوره‌های متفاوت، قابل‌ملاحظه بوده و انتخاب دوره مطالعه اهمیت بسزایی در حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام دارد. ازاین‌رو، این پژوهش به مسأله بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس مدل میانگین- واریانس و مدل میانگین- درصد دارایی در معرض ریسک که معیار ارزش در معرض ریسک را از منظر دیگری موردبررسی قرار داده، پرداخته و اقدام به حل آن با استفاده از الگوریتم‌های چندهدفه MOABC و NSGA II، در سه دوره مطالعه متفاوت 98-1396، 98-1393 و 98-1391 در بورس اوراق بهادار تهران، نموده است. همچنین ضمن تجزیه‌وتحلیل نتایج، دوره‌های مختلف ازلحاظ مطلوبیت سبدهای سهام پیشنهادی و کیفیت داده‌ها، موردبررسی قرارگرفته و کارآمدترین دوره انتخاب ‌شده است. در ادامه به‌منظور اطمینان از نتایج به‌دست‌آمده، راه‌حل‌های ارائه‌شده حاصل از حل مدل‌های موردمطالعه با استفاده از الگوریتم‌های مورداستفاده در هریک از دوره‌های موردبررسی، به‌صورت مستقل و بر اساس یک دوره ثابت مورد تجزیه‌وتحلیل و مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که انتخاب دوره مطالعه بر کیفیت راه‌حل‌های ارائه‌شده حاصل از حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام تأثیر بسزایی داشته و هرچقدر طول دوره مطالعه بیشتر بوده و میانگین و واریانس بازدهی سهام شرکت‌های موردبررسی در دوره مذکور از نوسان کمتری برخوردار باشد، دوره انتخابی اطمینان‌بخش‌تر بوده و حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام از مطلوبیت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Study Period Selection on Solving Portfolio Optimization Based on Different Risk Criteria Using Meta-Heuristic Algorithms

نویسندگان [English]

 • Reza Aghamohammadi 1
 • Reza Tehrani 2
 • Maryam Khademi 3
1 Ph.D. Candidate in Industrial Management - financial, Department of Industrial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Financial Management and Insurance, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Applied Mathematics, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The fluctuation of stock returns in the capital market in different periods is significant and the choice of the study period is very important in solving the stock portfolio optimization problem. hence, in this study, we solved the stock portfolio optimization problem based on the mean-variance model and the mean-percentage of Value at Risk model, which examines the VaR criterion from another perspective. for this purpose, we selected three different study periods in 1393-1398, 1396-98, and 1391-98 in Tehran Stock Exchange as study periods, and used NSGA II and MOABC algorithms. Then while analyzing different periods in terms of the desirability of the proposed portfolios and data quality, we selected the most efficient period. In order to ensure the results, we compared the proposed solutions resulting from solving the studied models were analyzed using the algorithms used in each of the studied periods, independently and also a fixed period. The results of this study indicate that the selection of the study period has a significant effect on the quality of the proposed solutions resulting from solving the portfolio optimization problem. The longer the study period and the less fluctuating the average and variance of stock returns of the companies under review in the said period, the more reliable the selected period is and the higher the desirability of solving the stock portfolio optimization problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Portfolio Optimization
 • Value at Risk
 • MOABC algorithm
 • NSGAII algorithm
 1. Azar, A., & Mӧmeni. M. (2000). Statistics and Its Application in Management (Statistical Analysis), The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran, 2000, 2. (in Persian)
 2. Chen, C. H., Lu, C. Y., Hong, T. P., Lin, J. C. W., & GAETA, M. (2019). An Effective Approach for the Diverse Group Stock Portfolio Optimization Using Grouping Genetic Algorithm, IEEE Access, 2019(7), 155871- 155884.
 3. Chen, W. (2015). Artificial bee colony algorithm for constrained possibilistic portfolio optimization problem, Physica A Statistical Mechanics and its Applications, 429(C),  125-139.
 4. Davoodi, S.M., & Sadri, A., (2018). Compare Meta-Heuristic Algorithms on Optimal Model of Multi Period Portfolio Based on the Value at Risk. Journal Of Securities Exchange, 11(41), 121-152, (in Persian)
 5. Deb, K., (2001), Multi-objective optimization using evolutionary algorithms, Wiley, United States.
 6. Deb, K., Agrawal, S., Pratap, A. and T. Meyarivan. (2001). A fast elitist nondominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization: NSGA-II. In: proceedings of the parallel problem solving from nature VI (PPSN-VI) conference, 849-858.
 7. Deng, Y., Xu, H., & Wu, J., (2020). Optimization of Blockchain Investment Portfolio under Artificial Bee Colony Algorithm, Journal of Computational and Applied Mathematics, PII: S0377-0427(20)30490-8.
 8. Ertenlice, Okkes., & Kalayci, Can B., (2018). A survey of swarm intelligence for portfolio optimization: Algorithms and applications, Swarm and Evolutionary Computation, 2018(39), 36-52.
 9. Fallahshams, M., Abdollahi, A.,& Moghadassi, M., (2013). Examining the Performance of Different Risk Criteria in Portfolio Selection and Optimization, Using the Ant Colony Algorithm In companies Listed at the Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Management Strategy, 1(2). (in Persian) 
 10. Fobuzi, F., Modigliani, F., & Ferry, M., (2017). Fundamentals of Markets and Financial Institutions, Translated by Tabrizi, A., Pishboard Publishing, Tehran, Iran, 7. (In Persian)
 11. Hakimian, H., & Ahmadi, Z. (2019). Long-Term Relationship between Tehran Stock Market Total Return Index, Crude Oil, Dollar and Gold Coin, Quarterly Journal of Securities Exchange, 45, 68-94. (In Persian)
 12. Heidari, M. S., Validi, J., & Ebrahimi S. B. (2021). Portfolio Optimization Based on Robust Probablistic Planning Model Using Genetic Algorithm and Shuffled Frog-leaping Algorithm, Financial Engineering and Portfolio Management, 12(47), 564-586. (In Persian)
 13. Iravani, M. A., & Moshayedi, A. J. (2017). Compare and investigate the evolutionary optimization algorithms insect colonies, Congress of Mechanical Engineering, 9, 1-18. (in Persian)
 14. Kalayci, Can B. (2016). An application of artificial bee colony algorithm to cardinality constrained portfolio optimization problem, Conference: Proceedings of 76th The IIER International Conference, At Tokyo, Japan.
 15. Karimi, A., & Goodarzi Dahriz S., (2020). Stock portfolio optimization using Imperialist Competitive Algorithm (ICA) and Particle Swarm Optimization (PSO) under Conditional Value at Risk (CVaR), Financial Engineering and Portfolio Management, 11, 423-444. (in Persian)
 16. Kaucic, Massimiliano, Moradi, Mojtaba,& Mirzazadeh, Mohmmad, (2019). Portfolio optimization by improved NSGA-II and SPEA 2 based on different risk measures, Financial Innovation, 5(26).
 17. Larsen, N., Mausser, H., & Uryasev, S. (2002). Algorithms for optimization of value-at-risk, Financial Engineering, E-commerce and Supply Chain. Kluwer Academic Publishers, United States,
 18. Lesmana S E, Susanti D, Napitupulu, H., & Hedayat, Y. (2017). Estimating the Value-at-Risk for some stocks at the capital market in Indonesia based on ARMA-FIGARCH models, Journal of Physics Conference Series, 909(1), 012040.
 19. Markowitz, H.(1952). Portfolio Selection, Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 20. Mirlohi, M., Tehrani, R., Abbasian, E, & Jaberizadeh, A. (2020). Comparison of the Performance of Fuzzy Genetic and Fuzzy Hunting Search Algorithms in Fuzzy Portfolio Optimization Using Mean-Variance Model in Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Securities Exchange, , 52, 71-95. (In Persian)
 21. Mӧmeni, M., & Ghayoumi, A. F. (2015). Statistical Analysis with SPSS, Gang Shayegan Publication, Tehran, Iran. (in Persian)
 22. Neshatizadeh, Laia. (2018). Portfolio Optimization Using Metaheuristic Algorithms Considering Maximum Minimum Constraint. Thesis for obtaining a doctorate in financial economics. Urmia University - Department of Economics, September 2018. (In Persian)
 23. Raei, R., & Saeedi, A. (2017). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management, The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran. (in Persian)
 24. Raei, Reza, & Talangi, Ahmad. (2012). Advanced investment management. The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT).) In Persian)
 25. Rahmani, M., Khalili Araghi, M., & Nikoomaram, H. (2020). Portfolio Selection by Means of Artificial Bee Colony Algorithm and its Comparison with Genetic Algorithm and Ant Colony Algorithm, Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(45), 31-46. (In Persian)
 26. Rahnamay Roodposhty, F., Ehsan, S., Fallahshams, M., Ehteshamrasi , R., & Jalilian, J.(2018). A Portfolio Optimization Model for a Private Equity Investment Company under Data Insufficiency Condition with an Artificial Bee Colony Meta-Heuristic Approach, Journal Management System, 3(12):217-232, (in Persian)
 27. Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 1964, P. 425–442.
 28. Tavakkoli Moqaddam, R., Norouzi, N., Kalimi, S. M., & Salamat-Bakhsh, A. (2013). Meta- heuristic Algorithms, Theory and Implementation in MATLAB. Islamic Azad University- South Tehran Branch.) In Persian)
 29. Yaghini, Masoud, & Akhavan Kazemzadeh, Mohammad Rahim. (2010). Metaheuristic Optimization Algorithm. Iranian Academic Center for Education Culture & Research, Amirkabir University of Technology Branch, Tehran, Iran. (In Persian)
 30. Zanjirdar M. (2020). Overview of Portfolio Optimization Models, Advance in mathematical finance, 5(4), 419-435.
 31. Zhai, Q., Haung, M., Feng, S., & Li, H. (2020) .Whale optimization algorithm for multiconstraint second-order stochastic dominance portfolio optimization, Computational Intelligence and Neuroscience, Volume 2020, Article ID 8834162, Doi.org/10.1155/2020/8834162.
 32. Zou, W., Zhu, Y., Chen, H., & Zhang B., (2011), Solving Multi objective Optimization Problems Using Artificial Bee Colony Algorithm, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2011(2).