تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.52547/jfmp.2022.226423.1161

چکیده

نقدشوندگی بازار‌های مالی در طول زمان متفاوت بوده است. قابل‌پیش‌بینی نبودن نقدشوندگی، ریسک مهمی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. عدم ‌نقدشوندگی بازارهای مالی از طریق کانال‌های مالی می‌تواند بر اقتصاد واقعی تأثیر بگذارد. مطالعه حاضر در قالب رویکرد خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) و با به‌کارگیری داده‌های سری زمانی فصلی طی بازه‌ی زمانی 1387:3 تا 1399:4 به تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از شاخص آمیهود (2002) جهت محاسبه متغیر عدم نقدشوندگی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که واکنش رشد تولید به شوک عدم ‌نقدشوندگی منفی و کاهشی می‌باشد. همچنین شوک‌های عدم نقدشوندگی دارای اثرگذاری فزاینده بر تورم بوده و اثرگذاری رشد حجم نقدینگی به این شوک‌ها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است. سرانجام اثرگذاری شوک عدم نقدشوندگی بازار سهام بر نرخ بیکاری در ابتدی دوره‌ افزایشی بوده و در انتهای دوره‌ این اثر کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of relationship between financial markets' illiquidity shocks and macroeconomic dynamics: Time-varying parameter vector autoregression (TVP-VAR) approach in Iran

نویسندگان [English]

  • seyed hamed pourhosseini 1
  • Hossein Sharifi Renani 2
  • saeed Daei-Karimzadeh 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Responsible Author, Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University of Isfahan, Branch / Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

liquidity of financial markets have been different over time. Unpredictability of liquidity in these markets is a crucial source of risk for investors. The illiquidity of the financial market through financial channels can affect the real economy. The present study analyzed the relationship between financial market,s illiquidity shocks and macroeconomic dynamics by using Time-varying parameter vector autoregression (TVP-VAR) model and using quarterly time series data between 3:1387 and 4:1399. In order to achieve this goal, the Amihud index (2002) has been used to calculate the illiquidity variable. The results of the study indicate that the reaction of production growth to the illiquidity shock is negative and decreasing. Also, illiquidity shocks have an increasing effect on inflation, and the effect of liquidity growth on these shocks has been accompanied by a relative increase. Finally, the impact of the stock market illiquidity shock on the unemployment rate was increasing at the beginning of the period, and this effect decreased at the end of the period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial markets'
  • illiquidity
  • macroeconomic dynamics
  • Time-varying parameter vector autoregression (TVP-VAR) model