تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد امور عمومی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

صنعت موادغذایی و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع صادراتی سهم عمده در بازار جایگاه ویژه‌ای در بازار سرمایه داشته و نقش قابل ملاحظه‌ای را در معامله‌های بازار بورس از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. از این‌رو هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در44 شرکت مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی به جزء قند و شکر به عنوان شرکت‌های صادرات محور طی سال‌های 1398-1390 می‌باشد. برای این منظور بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز به روش خودرگرسیونی تعمیم‌یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس برآورد شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای ورود سهام‌داران حقیقی، حاشیه سود خالص، میزان سرمایه و هزینه بهره به سود عملیاتی شرکت‌ها بر نرخ بازده دارایی شرکت‌ها بررسی شده است. نتایج تخمین مدل به روش تخمین‌زننده گشتاور تعمیم یافته نشان می‌دهد متغیر بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر منفی و ورود سهام‎داران حقیقی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ بازده دارایی شرکت‌ها در دوره جاری داشته و متغیرهای کنترلی حاشیه سود خالص و میزان سرمایه اثر مثبت و هزینه بهره به سود عملیاتی تأثیر منفی و معنی‌دار بر بازده دارایی‌ها داشته‌اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی و مالی با کاهش بی‌ثباتی نرخ ارز از طریق کنترل سطح عمومی قیمت‌های داخلی و نرخ تورم و نیز سیاست‌های تثبیت‌کننده بازار سرمایه، انگیزه ورود سهام‌داران حقیقی را به بازار سرمایه فراهم نموده و موجبات افزایش تولید و سودآوری شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Exchange Rate Volatility and Entry of Real Shareholders on the Return on Assets in the Food and Drink Companies of Tehran Stock Exchange (Dynamic Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Shams Safa 1
 • Marjan Daman keshideh 2
 • Majid Afsharirad 3
 • Manijeh HadiNejad 1
 • Alireza Daghighi Asl 1
1 Assistant Prof., Department of Economics, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate in Economic, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Department of General Economics Affairs, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Food and drink industry has a main share in capital market and a considerable role in stock market transactions through the collection of community micro-savings. Hence, the cruicial aim of this paper is to investigate the effects of nominal exchange rate volatility and entry of real shareholders on the return on assets (ROA) in the 44 food and drink companies of Tehran stock exchange as a export oriented companies during the period of 2011-2019. For achieving this, by using of Panel GARCH method, the exchange rate volatility has been estimated and then, the impacts of this variabble with other explanatory variabbles such as entry of real shareholders, profit margin, capital and interest rate to the operational profit, have been examined on return on assets in these companies. The empirical results of model estimation by GMM estimator revealed that the exchange rate volatility has negative and entry of real shareholders has positive and significant effect on the return on assets. Moreover, the auxiliary variables like profit margin, capital and interest rate have positive, positive and negative effects on the return on assets. By results of this study, we can suggest that the financial policy makers with decreasing of exchange rate volatility through control of domestic prices and capital market stabilization policies, motivate real shareholders to enter the capital market and increase the production and profitability of food and drink companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate Volatility
 • Entry of Real Shareholders. Return on Assets
 • Pharmaceutical Food and Drink Companies of Tehran Stock Exchange
 • Dynamic Panel Data Approach
 1. Amihud, Y., & Li, K. (2006). The declining information content of dividend announcements and the effects of institutional holdings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41, 637–660
 2. Aranyaratt, C. (2011). The effect of exchange rate volatility on foreign direct investment and portfolio flows to Thailand (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University).
 3. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.‏
 4. Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. Journal of Finance, 55, 773–806.
 5. Barguellil, A., Ben-Salha, O., & Zmami, M. (2018). Exchange rate volatility and economic growth. Journal of Economic Integration, 33(2), 1302-1336.
 6. Barra, M. S. C. I. (2010). Is there a link between GDP growth and equity returns?. Research Bulletin.‏
 7. Becker, C. and D. Fabbro (2006), “Limiting Foreign Exchange Exposure through Hedging: The Australian Experience”, Reserve Bank of Australia Working Paper, 2006-09.
 8. Benita, G., & Lauterbach, B. (2007). Policy factors and exchange rate volatility: panel data versus a specific country analysis. International research journal of finance and economics, 7(7), 7-23.‏
 9. Carranza, L. J., Cayo, J. M., & Galdón-Sánchez, J. E. (2003). Exchange rate volatility and economic performance in Peru: a firm level analysis. Emerging markets review, 4(4), 472-496.‏
 10. Chen, N. F. Roll, R. & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market, Journal of Business, 383-403.‏

11 Choi, N. Y., & Sias, R. W. (2012). Why does financial strength forecast stock returns? Evidence from subsequent demand by institutional investors. Review of Financial Studies, 25, 1550–1587.

 1. Chung, C. Y., & Wang, K. (2016). The impact of individual investor trading on information asymmetry in the Korean stock market. The North American Journal of Economics and Finance, 37, 472-484.‏
 2. Dehghan, A. & Kamyai, M. (2019). .The Effectiveness of Economics Variables on Return of Stock Exchange Companies in Boom and Recession Condition, Financial Economics, 13(48), 147-166 (In Persian).
 3. Dhanani, A (2003), “Foreign Exchange Risk Management: A Case in the Mining Industry”, British Accounting Review, 35(1), 35-63.
 4. dindar farkoushy, P., Panahian, ,. H., & jabbari, H. (2021). Economic Uncertainty and Stock Price Crash Risk Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 13(51), 143-164
 5. Ebrahimi, M. & Shokri, N. (2011). The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Prices by Emphasizing the Role of Monetary Policy. Economical Modeling5(13), 23-45 (In Persian)
 6. GaJdka, J., & PietraSzewSki, P. (2016). Economic growth and stock prices: Evidence from Central and Eastern European countries. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 179-196.‏
 7. Gibson, S., Safieddine, A., & Sonti, R. (2004). Smart investments by smart money: Evidence from seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics, 72, 581–604
 8. Hajilee, M., & Al Nasser, O. M. (2014). Exchange rate volatility and stock market development in emerging economies. Journal of Post Keynesian Economics, 37(1), 163-180.
 9. Harris, R. D., & Tzavalis, E. (1999). Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed. Journal of econometrics, 91(2), 201-226.‏
 10. Hashemi, S.M. & Feyzabadi, A. (2019). The Nexus between Participation of Shareholders in General Assembly with Financial and Tax Performance, Journal of Research in Economics and Accounting, 1, 10, 63-74 (In Persian).
 11. Heidari, H., Mohammadzadeh, Y., & Refah-Kahriz, A. (2018). An Investigation of the Effect of Exchange Rate on the Pharmaceutical Industry Stock Return in Tehran Stock Exchange: An Application of the Markov Switching Approach. Journal of Asset Management and Financing6(2), 35-56. DOI: 10.22108/amf.2017.21420 (In Persian).
 12. Jafari Samimi, A., Kazemi Zaromi, H., Riahi Vezvari, K. & Rahmanian, M. (2014), Exchange Rate Fluctuations and Stock Return, Accounting Research and Audit, 22, 4-17 (In Persian).
 13. Jawangwe, K.Z. & Takawira, O. (2022). Exchange rate movement and stock market performance: An application of the ARDL model, Cogent Economics & Finance, 10(1):1-20.
 14. Jiang, Y. (2019). Dynamics in the co-movement of economic growth and stock return: comparison between the United States and China. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 1965-1976.‏
 15. Kandilov, I. T., & Leblebicioğlu, A. (2011). The impact of exchange rate volatility on plant-level investment: Evidence from Colombia. Journal of Development Economics, 94(2), 220-230.
 16. Karbasi, A. & Nobakht, M. (2009). Stock Market and Economic Growth: Causality Test, Journal of Economics Research, 5, 15-30 (In Persian).
 17. Keefe, H. G. (2020). The impact of exchange rate volatility on inflation targeting monetary policy in emerging and advanced economies. International Finance, 23(3), 417-433.
 18. Keshtgar, N., Pahlavani, M. and Mirjalili, S.H. (2020), The Impact of Exchange Rate volatility on Banking Performance (case of Iran), International Journal of Business and Development Studies, 12(1): 39-56.
 19. Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. International Journal of Finance & Economics, 26(2), 1871-1885.‏
 20. Mauro, P. (2020). Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economies (00/89). IMF Working Papers. Retrieved from: http://www. imf. Org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0089. pdf.
 21. Mechri, N., Ben Hamad, S., de PERETTI, C., & Charfi, S. (2018). The impact of the exchange rate Volatilities on stock markets dynamics: Evidence from Tunisia and Turkey. Christian and Charfi, Sahar, The Impact of the Exchange Rate Volatilities on Stock Markets Dynamics: Evidence from Tunisia and Turkey
 22. Musaei M, Mehregan N. & Amiri H. (2010). Stock Market and Macroeconomic Variables: a Case Study for Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 18 (54):73-94 (In Persian).
 23. Nazemi, B., Sharifi Renani, H. & Daei Karimzadeh, S. (2020). The Impact of Exchange Rate on the Profitability of Insurance Companies, Financial Economics, 14(53), 132-156 (In Persian).
 24. Nofsinger, J. R., & Sias, R. W. (1999). Herding and feedback trading by institutional and individual investors. Journal of Finance, 54, 2263–2295.
 25. Olamide, E., Ogujiuba, K., & Maredza, A. (2022). Exchange Rate Volatility, Inflation and Economic Growth in Developing Countries: Panel Data Approach for SADC. Economies, 10(3), 67.
 26. Pedram, M. (2012). The Effect of Exchange Rate Volatility on the Iran Stock Market Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 3(15). 83-96
 27. Ray, S. (2012). Testing granger causal relationship between macroeconomic variables and stock price behaviour: evidence from India, Advances in Applied Economics and Finance, 3(1), 470-481.‏
 28. Rostami, M.R., Moghadas Bayat, M. & Maghami, R. (2017). The Analysis of Non-Systematic Relationship between Stock Return on the Base of Quatile and Bayesian Approach, Journal of Financial Management Perspective, 6(16), 135-151 (In Persian).
 29. Sadeghi Kelidsar, Z., & Mirzapour Babajan, A. (2017). Evaluation of relationship Between Stock Market Development and Economic Growth in Iran: Nonlinear approach, Journal of Development & Evolution Management, (34), 81-90 (In Persian).
 30. Sargan, J. D. (1958). The estimation of economic relationships using instrumental variables. Econometrica: Journal of the econometric society, 393-415.‏
 31. Shams Safa, F., Damankeshideh, M., Afsharirad, M., HadiNejad, M., & Daghighi Asli, A. (2022). The Effects of Entry of Real Shareholders and Exchange Rate Volatility on the Return on Assets in the Pharmaceutical Materials and Products of Tehran Stock Exchange (Dynamic Panel Data Approach). Computational Economics, 1(3), 113-136 (In Persian).
 32. Shirtaheri, A. Esmaeili, R. & Motaghed, M. (2017). Investigation of Exchange Rate Effect on Financial Performance of Firms in Developing Countries, 2nd International Conference of New Approaches in Science, Technology, and Engineering, Tehran, Iran. Stock Exchange, Accounting and Auditing Research, 13(51), 143-164. (In Persian).
 33. Sichoongwe, K. (2016). Effects of exchange rate volatility on the stock market: The Zambian experience. Journal of Economics and Sustainable Development, 7(4).
 34. Tekin, B., & Yener, E. (2019). The causality between economic growth and stock market in developing and developed countries: Toda-Yamamoto approach, Theoretical & Applied Economics, 2(2). 79-90.
 35. Tule, M., Dogo, M., & Uzonwanne, G. (2018). Volatility of stock market returns and the naira exchange rate. Global Finance Journal, 35, 97-105.
 36. Vadivel, A. (2021). Dynamics of exchange rate and stock price volatility: Evidence from India. Journal of Public Affairs, 21(1), e2144.
 37. Yazdani, M. & Pirpour, H. (2017). Evaluating Effects of Exchange Rate Uncertainty on Financing of Firms and Foreign Direct Investment in Iran. Economics Research, 17(67), 35-65 (In Persian).
 38. zolfaghari M, sahabi B, mehregan N, sarang A. (2014). Types of the exchange rate fluctuations Risks and theirs management practices: Theoretical Principles and review in the experiences of countries. JPBUD; 19 (4) :3-34