دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، مهر 1397 

علمی - پژوهشی

منبع ایجاد مومنتوم، نحوه تعدیل ریسک

صفحه 9-31

احمد بدری؛ مریم دولو؛ فروغ آقاجانی


قیمتگذاری نادرست، تداوم آربیتراژ و بازده صندوقهای قابل معامله در ایران

صفحه 105-126

آزاده بهادران باغبادرانی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطا آبادی؛ ابوالفضل جنتی مشکاتی


طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه

صفحه 127-151

سید عبدالجابر قدرتیان کاشان؛ علی فرهادیان؛ مرضیه محمودی