دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، فروردین 1397 
بررسی تناسب کارکردی نسبت های سرمایه در بانک های ایران

صفحه 95-113

محمود عیسوی؛ فتح اله تاری؛ حبیب انصاری سامانی؛ حسن عموزاد خلیلی


تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی

صفحه 115-131

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ میثم امیری؛ محمد رجایی باغسیائی