دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، مرداد 1396 

علمی - پژوهشی

انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا

صفحه 9-32

رضا تهرانی؛ سید علی سید خسرو شاهی


بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز

صفحه 125-145

فریدون رهنمای رود پشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ عباس طلوعی اشلقی؛ فرهاد حسین زاده لطفی