بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار، دکتری تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

2 ** دانشیار، دکتری تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی انگیزه شرکت­های خریدار و مسائل مالی و بنیادی مرتبط با آن از مبانی نظری غنی این حوزه و پژوهش­های معتبر بهره برده و با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به گردآوری داده نموده است. داده‌های گردآوری­شده از چند بعد بررسی شده و درنهایت یافته‌های مرتبط با مبانی نظری حاصل شده است. تحلیل نتایج و مقایسه آن با یافته‌های پژوهش­های معتبر خارجی، بیانگر این نکته است که ضمن تبعیت کلی نتایج پژوهش حاضر از مبانی نظری، در برخی حوزه‌ها از جمله خرید شرکت‌های دیگر به خاطر بهره‌بردن از قیمت زیر ارزش ذاتی آن در بازار با مبانی نظری اختلاف دارد که می‌تواند ناشی ار عدم کارایی بازار سرمایه ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. Arefi, Asghar (2006). Investigating the performance of Companies Acqusition in Iran" Doctoral dissertation of Shahid Beheshti University.
  2. Eccles, Robert G., Kersten L. Lanes, and Thomas C. Wilson, (1999). Are You Paying Too Much for That Acquisition?, Harvard Business Review 77, 4: 136-146.
  3. Fatollahi, Foad (2006). Investigating the Process of Purchasing and Merging in Iran, Thesis of Master of Financial Management of Shahid Beheshti University.
  4. Goold, Michael and Andrew Campbell, (1998). Desperately Seeking Synergy, Harvard Business Review 76, 5: 130-143.
  5. Grinblatt, Mark and Sheridan Titman, (2002). Financial Markets and Corporate Strategy.
  6. Kaplan, Stephen N. and Michael S. Weisbach, (1992). The Success of Acquisitions: Evidence from Divestitures, Journal of Finance, 47(1): 107-138.
  7. Tarun K.Mukherjee, Halil Kiymsz, and H. Kenet Baker (2004). Merger motives and target valuation: a survey of evidence from CFOs, Journal of Applied Finance. 14: 7-25.
  8. Trautwein, Friedrich, (1990). Merger Motives and Merger Prescriptions, Strategic Management Journal, 11(4): 283-295.