دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، دی 1396 
دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران

صفحه 133-151

محمد هاشم بت شکن؛ حسین عبده تبریزی؛ محمد علی دهقان دهنوی؛ مهسا قربانی بوانی