دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، دی 1399 

علمی - پژوهشی

مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران

صفحه 9-32

10.52547/JFMP.10.32.9

رضا عیوض لو؛ یاسمن هاشمی؛ امیرعلی قربانی