دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، اردیبهشت 1399 

علمی - پژوهشی

اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم

صفحه 9-37

10.52547/jfmp.10.29.9

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی