دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1392 

علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسنزاده؛ کیوان شیخ آقایی