نمایه کلیدواژه ها

ا

 • افشاء داوطلبانه ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • افشای داوطلبانه بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • اندازة شرکت بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • اهرم بدهی عملیاتی بررسی تأثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]

ب

 • بازده آتی حقوق صاحبان سهام بررسی تأثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]

پ

ت

 • تمرکز مالکیت و اهرم مالی بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]

ز

 • زمان تا سررسید رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذیری قیمت قراردادهای آتی سکة طلا در بورس کالای ایران [دوره 3، شماره 9، 1392]

س

 • سبکهای تصمیمگیری ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • سهام شناور آزاد بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • سود هدف رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]

ع

 • عدم اطمینان محیطی بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عمرشرکت بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عملکرد اقتصادی بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عملکرد حسابداری بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عملکرد مالی بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]

ق

 • قرارداد آتی رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذیری قیمت قراردادهای آتی سکة طلا در بورس کالای ایران [دوره 3، شماره 9، 1392]

م

 • محتوای اطلاعاتی بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدیریت ادراک سرمایهگذاران رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدیریت اقلام تعهدی رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدیریت سود واقعی رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدل پردازش عدسی ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]

ن

 • نوسان پذیری قیمت رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذیری قیمت قراردادهای آتی سکة طلا در بورس کالای ایران [دوره 3، شماره 9، 1392]

ه

 • هموارسازی سود بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود [دوره 3، شماره 9، 1392]