دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1391 

علمی - پژوهشی

نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی

محمدرضا پورابراهیمی؛ پریسا وطنخواه؛ سیدعلی سیدخسروشاهی