دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1390 

علمی - پژوهشی

بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی

محمداسماعیل فدائی نژاد؛ غلامحسین اسدی؛ محمد اقبال نیا


بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران

بهاره مطلبی؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ میرفیض فلاح شمس