بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر محدود یت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان ها نقدی شرکت ها می پردازد از این رهگذر می کوشد تا با فراهم آوردن شواهدی تجربی از داده های تلفیقی 275 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، ادبیات موضوعی موجود در این حوزه را توسعه دهد اطلاعات نمونه تحقیق دوره 10 ساله 1380 تا 1389 را شامل می شود نتایج تحقیق نشان می دهد در حالی که رابطه میان سرمایه گذاری و جریان های نقدی در شرکت های با حداکثر محدودیت های مالی معکوس است:رابطه مذکور در سایر شرکت های نمونه مستقیم می باشد.

کلیدواژه‌ها