دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.52547/jfmp.2023.228722.1223

سید مهدی برکچیان؛ سیدمحمدحسین سیدصالحی