مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 دکتری مدیریت مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

این تحقیق به مدلسازی انتخاب سبد بهینه با رویکرد حسابداری ذهنی و بر مبنای شاخص‌های ارزیابی ریسک و بازده بر اساس نظر خبرگان می پردازد. در این راستا پس از نظر سنجی چند مرحله ای از 28 خبره  و تدوین مدل پایه بر اساس روشهای کیفی،  با محاسبه بازده صنایع مختلف بورسی طی ده سال به  ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های بهینه‌سازی پرتفوی با توسعه روش‌های محاسبه ریسک از واریانس به ارزش در معرض خطر و وارد نمودن متغیر حسابداری ذهنی سرمایه‌گذاران در قالب دو دوره آموزش هشت ساله و آزمایش دو ساله پرداخته است. نوآوری اصلی تحقیق در تدوین مدل ریاضی بهینه سازی با درج محدودیتهای حسابداری ذهنی و نقدشوندگی بوده و ارزیابی نهایی مدل توسعه یافته نشان دهنده کارکرد مناسب مدلسازی مذکور در عملکرد پرتفوی می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد  که عملکرد پرتفوی‌های حاصل از مدل مبتنی بر حسابداری ذهنی  DMSS و MVO در حالت ساده یکسان عمل کرده و اختلاف معناداری ندارند. ولی پرتفوی هایی که بر اساس مدلهای مبتنی بر حسابداری ذهنی با در نظر گرفتن محدودیتهای ارزش در معرض ریسک و نقدشوندگی تشکیل شده اند عملکردی به مراتب بهتر از مدل MVO دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Optimal Stock portfolio Optimization Based on Risk Assessment and Behavioral Financial Approach (Mental Accounting) in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Farrokh Nikoo 1
  • Shahabeddin Shams 2
  • Mohsen Seyghali 2
1 Ph.D. Candidate in Financial Management, Islamic Azad Uinversity, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Ph.D. in Financial Management, Lecturer at Islamic Azad Uinversity, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

This essay concentrates on modelling of Optimal Stock portfolio selection based on Risk Assessment and Behavioral Financial Approach Mental Accounting and 28 expert’s opinion. In this approach developing the model approved by the opinion of academic and practical experts using quantitative and qualitative methods.  Using quarterly return data of industrial indices for ten year in form of eight training and tow test years indicates that the performance of DMSS and MVO based portfolios is equal however by regarding the value at risk and liquidity constrains in modeling, DMSS based portfolios perform higher than MVO portfolios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Optimization
  • Mental Accounting
  • Value at Risk
1. Baptista, A. M. (2012). Portfolio selection with mental accounts and background risk. Journal of banking and Finance, 36(4), 968-980.
2. Chandra, A. (2008). Decision-Making in the Stock Market: Incorporating Psychology with Finance. National Conference on forecasting Financial Markets of India, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1501721.
3. Chen, Yu & Wang, Zhicheng & Zhang, Zhengjun, 2019. "Mark to market value at risk, Journal of Econometrics, vol. 208(1), 299-321.
4. Das, S., Markowitz, H., Scheid, J., & Statman, M. (2010). Portfolio optimization with mental accounts. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(2), 311-334.
5. Gordon, j. Alexander, Alexandre M. Baptista, Shu Yan (2016).  Portfolio Selection with Mental Accounts & Estimation Risk
6. Hoffmann, A. O. I., & Post, T. (2013). What Makes Investors Optimistic, What Makes Them Afraid? Journal of Economic Literature. 
7. Islam, S. (2012). Behavioral finance of an inefficient market. Global Journal of Management and Business Research, 12(14).
8. Jamshidi, N., Ghalibaf asl, H. (2019). Dynamics of the Behavior of Individual Investors in Tehran Stock Exchange.ـJournal of Financial Management Perspective, 9(25), 101-120. (In Persian)
9. Jiang, C., Ma, Y., & Ann, Y. (2013). International portfolio selection with exchange rate risk: A behavioural portfolio theory perspective. Journal of Banking and Finance, 37(2), 648-659.
10. K.-H.Chang., M .N. Young. (2018). Portfolio Optimization Utilizing the Framework of Behavioral Portfolio Theory. International Journal of Operations Research, Vol. 15, No. 1, 1−13
11. Khalili Araghi, M., & Yekkezare, A. (2010). Estimating of Market Risk of Industries of Tehran Stock Exchange based on VaR. Journal of Financial Reviwe, (7), 47-72. (In Persian)
12. Naderi, E., & Seif Naraghi, M. (2011). Research Methods and Its Evaluation in Human science. Badr Publishing. 20 Edition. (In Persian).
13. Piri, F. & Salahi, M. & Mehrdoust, F. (2014), Robust Mean- Conditional Value at Risk Portfolio Optimization, International Journal of Economic Sciences, Vol.III, No.1, 2-11
14. Sanjiv Das, Harry Markowitz, Jonathan Scheid, Meir Statman.2010. Portfolio Optimization with Mental Accounts. Journal of Financial & Quantitative Analysis.
15. Sina, A., Fallah, M. (2020). Comparison of Value Risk Models and Coppola-CVaR in Portfolio Optimization in Tehran Stock Exchange.ـJournal of Financial Management Perspective, 10(29), 125-146. (In Persian)
16. Shefrin, H. and M. Statman, (2000), "Behavioral Portfolio Theory", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.  35, Pp: 127–151
17. Zare, M., Nilchi, M., Fareed, D. (2019). Comparative Evaluation of Markowitz Approach with a New Hybrid Method to Create an Optimal Portfolio Using Deep DNN Learning Method and Gravitational Search Algorithm.. ـJournal of Financial Management Perspective, 9(28), 165-188. (In Persian)