تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همه‌گیری کووید19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و مقایسۀ شدّت این تأثیر در صنایع با آسیب‌پذیری اندک و زیاد از کووید19 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1401-1381 در قالب پنل نامتوازن (با 3342 مشاهده) و رویکرد تعدیل جزئی با برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شیوع همه‌گیری کووید19 منجر به افزایش در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطح شرکت‌ها شده است. افزون بر آن، یافته‌های پژوهش بیان می‌کند در صنایعی که کووید19 تأثیر بیشتری روی آن‌ها گذاشته و کسری مالی آن‌ها را بیش از سایر صنایع تشدید کرده، سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش بیشتری داشته است. با آن‌که شیوع کووید19 تضعیف در شرایط کلان اقتصادی و افزایش در نااطمینانیِ‌ِ محیط تجاری بیشتر کشورها (از جمله ایران) را به دنبال داشته و هزینه‌های تعدیل ساختار سرمایه را افزایش داده است و انتظار می‌رود که این موضوع، از سرعت تعدیل ساختار سرمایه کاسته باشد؛ شواهد تجربی در تضاد با این پیش‌بینی است. این پژوهش به توسعۀ ادبیات نوظهوری که در حال کشف اثرات کووید19 بر جوانب مختلف واحدهای تجاری است، مشارکت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of COVID-19 Pandemic on Capital Structure Speed of Adjustment

نویسندگان [English]

 • Abbas Aflatooni 1
 • Mohammad Khatiri 2
 • Farzad Eivani 3
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Islamic Azad University, Takestan branch, Takestan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This research investigates the effect of the COVID-19 pandemic on capital structure adjustment speed and compares its intensity in industries with low and high impact of the COVID-19. To test the research hypotheses, this paper has used the data for firms listed in the Tehran Stock Exchange during 2002-2022 in an unbalanced panel format (3’342 observations) and has applied the partial adjustment approach with a system generalized method of moments estimator. The research results show that the COVID-19 pandemic has increased the speed of adjustment at firms’ level. Furthermore, the research findings show that the speed of adjustment has increased more in industries that have been more affected by COVID-19, and COVID-19 exacerbated their financial deficits more than the others. In most countries (including Iran), COVID-19 has weakened the macroeconomic conditions, increased the business environment’s uncertainty, and increased the costs of adjustment. Therefore, it is expected that this issue has slowed down the speed of adjustment; however, empirical evidence contradicts this prediction. This research contributes to the emerging literature that explores the impact of COVID-19 on various aspects of business units.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19 Pandemic
 • Capital Structure
 • Speed of Adjustment
 • Trade-off Theory
 1. Abbaszadeh, M., Lari Dashtebayaz, M., & Pouryousof, A. (2022). More corporate social responsibility, less leverage adjustment speed: a fact? Financial Management Strategy, 10(4), 103-124. (in Persian)
 2. Aflatooni, A. (2019). The deviation from target capital structure and firms’ value. Financial Management Perspective, 9(26), 9-31. (in Persian)
 3. Aflatooni, A. (2023). Econometrics in Quantitative Accounting Research, Tehran, Termeh pub. (in Persian)
 4. Aflatooni, A., & Nikbakht, Z. (2018). Investigating the effect of disclosure quality and accruals quality on capital structure adjustment speed. Financial Accounting Knowledge, 4(4), 85-100. (in Persian)
 5. Aflatooni, A., Ghaderi, K., & Mansouri, K. (2022). Sanctions against Iran, political connections and speed of adjustment. Emerging Markets Review, 51(Part B), 100889.‏
 6. Aflatooni, A., Tamjidi, N., & Shakori nasab, H. (2021). The effect of trade credit on leverage adjustment speed. Journal of Accounting Knowledge, 12(3), 29-48. (in Persian)
 7. Albitar, K., Gerged, A. M., Kikhia, H., & Hussainey, K. (2020). Auditing in times of social distancing: the effect of COVID-19 on auditing quality. International Journal of Accounting & Information Management, 29(1), 169-178.‏
 8. Aljughaiman, A. A., Nguyen, T. H., Trinh, V. Q., & Du, A. (2023). The COVID-19 outbreak, corporate financial distress and earnings management. International Review of Financial Analysis, 88(1), 102675.‏
 9. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 10. Azofra, V., Rodríguez-Sanz, J. A., & Velasco, P. (2020). The role of macroeconomic factors in the capital structure of European firms: How influential is bank debt? International Review of Economics & Finance, 69: 494-514.
 11. Bajaj, Y., Kashiramka, S., & Singh, S. (2021). Economic policy uncertainty and leverage dynamics: Evidence from an emerging economy. International Review of Financial Analysis, 77: 101836.‏
 12. Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. The Journal of Finance, 57(1), 1-32.
 13. Banerjee, S., Heshmati, A., & Wihlborg, C. (2000). The dynamics of capital structure. Research in Banking and Finance, 4(1), 275-297.
 14. Barai, M. K., & Dhar, S. (2021). COVID-19 pandemic: Inflicted costs and some emerging global issues. Global Business Review, (In press) https://doi.org/10.1177/0972150921991499
 15. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
 16. Bruneau, C., de Bandt, O., & El Amri, W. (2012). Macroeconomic fluctuations and corporate financial fragility. Journal of Financial Stability, 8(4), 219-235.
 17. Byoun, S. (2008). How and when do firms adjust their capital structures toward targets? The Journal of Finance, 63(6), 3069-3096.
 18. Chang, X., Chen, Y., & Dasgupta, S. (2019). Macroeconomic conditions, financial constraints, and firms’ financing decisions. Journal of Banking & Finance, 101: 242-255.
 19. Choe, H., Masulis, R. W., & Nanda, V. (1993). Common stock offerings across the business cycle: Theory and evidence. Journal of Empirical Finance, 1(1), 3-31.
 20. Çolak, G., Gungoraydinoglu, A., & Öztekin, Ö. (2018). Global leverage adjustments, uncertainty, and country institutional strength. Journal of Financial Intermediation, 35(Part A), 41-56.‏
 21. Cook, D. O., & Tang, T. (2010). Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed. Journal of Corporate Finance, 16(1), 73-87.
 22. Davallou, M., & Rezaeian, A. (2016). Deviation from target debt ratio, cash flow imbalance and capital structure adjustment. Financial Research Journal, 18(2), 287-306. (in Persian)
 23. Demers, E., Hendrikse, J., Joos, P., & Lev, B. (2021). ESG did not immunize stocks during the COVID‐19 crisis, but investments in intangible assets did. Journal of Business Finance & Accounting, 48(3-4), 433-462.‏
 24. Devos, E., Rahman, S., & Tsang, D. (2017). Debt covenants and the speed of capital structure adjustment. Journal of Corporate Finance, 45: 1-18.
 25. Drobetz, W., Schilling, D. C., & Schröder, H. (2015). Heterogeneity in the speed of capital structure adjustment across countries and over the business cycle. European Financial Management, 21(5), 936-973.
 26. Dufour, D., Luu, P., Teller, P. (2018). The influence of cash flow on the speed of adjustment to the optimal capital structure. Research in International Business and Finance, 45(1), 62-71.
 27. Elsas, R., & Florysiak, D. (2011). Heterogeneity in the speed of adjustment toward target leverage. International Review of Finance, 11(2), 181-211.
 28. Esmaeilpour, P., Asgarnezhad Nouri, B., Zarei, G., & Beigi firoozi, A. (2023). A comparative study of factors affecting the speed of adjustment of capital structure among the industries of the Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 11(1), 101-120. (in Persian)
 29. Fahlenbrach, R., Rageth, K., & Stulz, R. M. (2021). How valuable is financial flexibility when revenue stops? Evidence from the COVID-19 crisis. The Review of Financial Studies, 34(11), 5474-5521.‏
 30. Faulkender, M., Flannery, M. J., Hankins, K. W., & Smith, J. M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646.
 31. Fitzgerald, J., Ryan, J. (2019). The impact of firm characteristics on speed of adjustment to target leverage: A UK study. Applied Economics, 51(3), 315-327.
 32. Flannery, M. J., & Hankins, K. W. (2013). Estimating dynamic panel models in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 19(1), 1-19.
 33. Flannery, M. J., & Rangan, K. P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506.
 34. Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2009). Capital structure decisions: Which factors are reliably important? Financial Management, 38(1), 1-37.
 35. Gan, L., Lv, W., & Chen, Y. (2020). Capital structure adjustment speed over the business cycle. Finance Research Letters, 39: 101574.
 36. Gertler, M., & Gilchrist, S. (1993). The role of credit market imperfections in the monetary transmission mechanism: Arguments and evidence. The Scandinavian Journal of Economics, 95(1), 43-64.
 37. Graham, J. R. (1996). Debt and the marginal tax rate. Journal of Financial Economics, 41(1), 41-73.
 38. Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60(2), 187-243.
 39. Halling, M., Yu, J., & Zechner, J. (2016). Leverage dynamics over the business cycle. Journal of Financial Economics, 122(1), 21-41.
 40. Hernandez Tinoco, M., & Wilson, N. (2013). Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables. International Review of Financial Analysis, 30: 394-419.
 41. Honda, T., & Uesugi, I. (2022). COVID-19 and precautionary corporate cash holdings: Evidence from Japan. Japanese Journal of Monetary and Financial Economics, 10: 19-43.‏
 42. Hovakimian, A., Hovakimian, G., & Tehranian, H. (2004). Determinants of target capital structure: The case of dual debt and equity issues. Journal of Financial Economics, 71(3), 517-540.