دستکاری جریان‌های نقدی عملیاتی: شواهد تجربی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم ، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم ، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی مقوله دستکاری جریان‌های نقدی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و زمینه‌های انگیزشیِ آن در قالب انگیزه‌های بازار سرمایه (دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و ناتوانی مالی) طی دوره زمانی 1399-1390 در قالب داده‌های فصلی و سالیانه پرداخته شد. برای انجام این پژوهش تعداد 150 شرکت بورسی طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در قالب داده‌های فصلی و از آزمون خی دو در قالب داده‌های سالیانه در نرم‌افزار EViews 9 استفاده شد. در این پژوهش، متغیرهای مستقل عبارتند از متغیرهای مجازی تعیین‌کننده فصل چهارم و فصل اول سال مالی در قالب داده‌های فصلی برای آزمون فرضیه اول و متغیرهای میزان وجوه نقد عملیاتی، تغییرات وجوه نقد عملیاتی و درماندگی مالی در قالب داده‌های سالیانه برای آزمون فرضیه دوم. در پژوهش حاضر، متغیرهای وابسته شامل تغییرات سرمایه در گردش بر مبنای تغییر در چرخه وصول نقدی و تغییر در خالص سرمایه در گردش غیرنقدی به عنوان معیارهایی برای سنجش دستکاری و مدیریتِ جریان‌های نقدی عملیاتی در قالب داده‌های فصلی (سه ماهه) برای آزمون فرضیه اول است. در این پژوهش از متغیرهای کنترلی تغییرات فروش، سود خالص و تغییرات آن نیز در قالب داده‌های فصلی برای آزمون فرضیه اول استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از تأییدِ دستکاری جریان‌های نقدی عملیاتی توسط شرکت‌های مورد بررسی است. دیگر نتایج حاکی از آن است که دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و ناتوانی و درماندگی مالی، در دستکاری جریان‌های نقدی عملیاتی مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manipulation of operational cash flows: Empirical evidence in the Iranian capital market

نویسندگان [English]

 • Mostafa Ezadpour 1
 • Mohammad Javad Zare Bahnamiri 2
 • Behnam Poursoleymani 3
1 Assistant prof. , Department of Accounting , University of Qom , Qom , Iran.
2 Associate prof. , Department of Accounting , University of Qom , Qom , Iran.
3 MA., Department of Accounting, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

In this research, the manipulation of operational cash flows in companies listed on the Tehran Stock Exchange companies and its motivational aspects in the form of capital market incentives (beat benchmarks (achieving predetermined goals) and financial distress) were investigated during the period of 2011-2020 in the form of seasonal and annual data. In order to do this research, 150 listed companies were investigated during the mentioned period. In order to test the hypotheses, Pooled/Panel regression analysis in the form of seasonal data, and the chi-square test in the form of annual data were used in EViews 9 software. In this research, the independent variables are the dummy variables that determine the fourth quarter and the first quarter of the financial year in the form of quarterly data to test the first hypothesis, and the variables of the levels and changes of operational cash flows and financial distress in the form of annual data to test the second hypothesis. In the current research, dependent variables include changes in working capital based on changes in the cash collection cycle and changes in net non-cash working capital as criteria for measuring the manipulation and management of operational cash flows in the form of quarterly data to test the first hypothesis. Also, in this research, the control variables of sales changes, net earnings and its changes were used in the form of seasonal data to test the first hypothesis. The findings of the research indicate the confirmation of the manipulation of operational cash flows by the investigated companies. Other results indicate that beat benchmarks (the achievement of predetermined goals) and financial distress have been effective in manipulating operational cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Manipulation of operational cash flows
 • Capital market incentives
 • listed companies
 1. Ashtab, A., Haghighat, H., and Kurdestani, G. (2019). Earnings Management Tools in Distressed and Healthy Firms. Journal oF Empirical Research in Accounting, 8(30), 345-362. SID. https://sid.ir/paper/241071/en (In Persian)
 2. Chapman, C. J. (2011). The Effects of Real Earnings Management on the Firm, Its Competitors and Subsequent Reporting Periods, Working paper, Kellogg School of Management.
 3. DeFond, M., and Hung. M. (2003). An empirical analysis of analysts’ cash flow forecasts. Journal of Accounting and Economics, 35, 73-100.
 4. Ezadpour, M., Mohammad kordi, A., Tavousi, F., and Heydari Sureshjani, Z. (2023). Operating Cash Flow Manipulation and Auditor's Opinion: The Moderator Role of Internal Control and Audit Firms Ranking. Judgment and Decision Making in Accounting and Auditing, 2(3), 1-24. (In Persian)
 5. Fakhari, H., and Adili, M. (2012). An Investigation of Relationship between Free Cash Flow and Real Earnings Management in Iranian listed Companies, Accounting and Auditing Reviews, 19(70), 63-78. (In Persian)
 6. Fakhari, H., Mohammadi, J., and Hassan Nataj Kordi, M. (2017). The Effect of Unusual Operating Cash Flows on Earnings Sustainability in the Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Economics and Business Research, 8(16), 78-69. (In Persian)
 7. Frankel, R. (2005). Managing Reported Operating Cash Flow: An Empirical Investigation of Fourth Quarter Working Capital Decreases and Benchmark Beating. Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology.
 8. Geile, E. (2007). Cash flow management and the cost of debt. UMI.com.
 9. Gholizadeh, M., Dabagh, R., and Moulai, H. (2020). Investigating the effect of managers' overconfidence on operating cash flow manipulation in companies listed on the Tehran Stock Exchange, the 5th international conference on modern accounting, management and humanities research in the third millennium, Karaj. https://civilica.com/doc/1119712 (In Persian)
 10. Graham, J., C. Harvey, and Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40, 3-73.
 11. Gramlich, J., McAnnally, M., and Thomas, J. (2001). Balance sheet management: The case of short-term obligations reclassified as long-term debt. Journal of Accounting Research, 39, 283-295.
 12. Gudarzi, A., Hajiha, Z., Izadi, H., and Khalatbari, H. (2015). The Investigation impact of firm characteristics on Cash Flow Operation Manipulation. Financial Accounting Knowledge, 2(5), 111-128. (In Persian)
 13. Hadi, O., Izadinia, N., Yadegari, S., and Vahaed, N. (2021). Explanation the Effect of Management Overconfidence on Distortion and Manipulation of Operational Cash Flow in Listed Companies in Tehran Stock Market. Specialized Scientific Quarterly of Modern Research Approaches in Management and Accounting, 5(83), 143-161. (In Persian)
 14. Heiderpour, F., Arabi, M., and Qanad, M. (2017). The effect of short-term, medium and long-term horizons on the prediction future cash flows: a comparative study of the ability of operating earnings and cash flows. Journal of Financial Management Strategy, 4(15), 107-127. https://sid.ir/paper/261663/en (In Persian)
 15. Kordestani, G., and Tatli, R. (2014). The Evaluation of prediction ability of Bankruptcy models: primary versus adjusted models. Audit Knowledge, 14(55), 51-70. (In Persian)
 16. Laghari, F., Ahmed, F., and Lo´pez Garcı´a, M. N. (2023). Cash flow management and its effect on firm performance: Empirical evidence on nonfinancial firms of China. PLoS ONE, 18(6), 1-26.
 17. Lari Dashtbayaz, M., Salehi, M., and Sakhavatpoor, M. (2017). The Relationship between Financial Constraints, the Structure of Assets and Financing in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 6(20), 181-196. (In Persian)
 18. Lee, L. F. (2012). Incentives to Inflate Reported Cash from Operations Using Classification and Timing. The Accounting Review, 87(1), 1-33.
 19. Moradkhani Verkrodi, M. (2020). The effect of managerial behavior bias on the manipulation of operating cash flows (a case study of companies listed on the Tehran Stock Exchange). Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, 6(4), 78-89. (In Persian)
 20. Nasiri, M., and Hassannezhad, M. (2018). Investigate Earnings Manipulations by Real Activities Management and Its Impact on the Investors’ Perceptions. Journal of Accounting and Auditing Research, 10(39), 149-166. (In Persian)
 21. Rahmani, A., and Montazerghaem, O. (2013). Empirical Investigation OF the Incentives to Manage Reported Operating Cash Flow. Journal of Financial Accounting Research, 5(15), 29-50. SID. https://sid.ir/paper/155040/en (In Persian)
 22. Reason, T., (2004). Scrubbing the numbers. CFO March, 50-61.
 23. Yang, D., and Kim, H. (2020). Managerial overconfidence and manipulation of operating cash flow: Evidence from Korea. Finance Research Letters, 32, 1-8.
 24. Yero, J. (2013). Leverage Level, Leverage Increases and Real Cash Flow Manipulation: Evidence from Nigerian Listed Manufacturing Firms. 3rd AFRICAN ACCOUNTING AND FINANCE CONFERENCE (AAFC 2013). DOI: 13140/2.1.2203.6482
 25. Zhang, R. (2006). Cash flow management, Incentives and market pricing. Working paper, University of Colorado.
 26. Zhang (2009). Cash flow management in the Chinese store market: An empirical assessment with comparison to the U.S. market. Journal of Frontiers of Business Research in China, 3, 301-322.