تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه‌ با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کنترل داخلی، نمایندگی و سازوکارهای حاکمیتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اراک، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه خرم آباد، خرم آباد، ایران

10.48308/jfmp.2024.104306

چکیده

رفتار نامتقارن هزینه به واکنش متفاوت هزینه های متغیر در صورت افزایش یا کاهش در سطح فعالیت عملیاتی شرکت به دلیل تصمیمات تعهد مدیریتی برای حفظ منابع بلااستفاده در زمانی که حجم فعالیت کاهش می یابد، اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه‌ با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد. بدین منظور 119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال‌‌های 1391 تا 1401 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، می توان این گونه استنباط کرد شرکت‌های که ضعف کنترل داخلی نداشته باشند، رابطه بین تامین مالی و چسبندگی مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش کاهش می‌یابد بنابراین کنترل کیفیت داخلی شرکت نقش مؤثری در مدیریت رفتار هزینه نامتقارن ایفا می کند. همچنین، نتایج نشان داد، ساز وکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی مؤثری در مهار انگیزه های مدیران ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of corporate financing on asymmetric cost behavior with emphasis on the moderating role of internal control, representation and governance mechanisms

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Kabiri 1
  • Keramat allah Heydari Rostami 2
  • Farinosh Shahmoradi 3
1 Department of Management, Faculty of Economics, Arak University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Damghan Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 MA, Department of Accounting, Khoram Abad University, Khoram Abad, Iran
چکیده [English]

Asymmetric cost behavior refers to the different response of variable costs in case of an increase or decrease in the level of the company's operating activity due to managerial commitment decisions to preserve unused resources when the volume of activity decreases. The purpose of this research is to investigate the impact of corporate financing on asymmetric cost behavior, emphasizing the moderating role of corporate governance mechanisms. For this purpose, 119 companies of the Tehran Stock Exchange have been selected as the statistical sample of the research during the years 2011 to 2023. The results of the test of the research hypotheses indicate that financing has a significant and opposite effect on the asymmetric behavior of cost. Also, it can be inferred that in companies that do not have weak internal control, the relationship between financing and stickiness of the total cost of goods sold and administrative, general, and sales costs are reduced, so the company's internal quality control plays an effective role in managing asymmetric cost behavior. Also, the results showed that better governance mechanisms play an effective supervisory role in controlling managers' motivations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing؛ Asymmetric cost behavior
  • governance mechanisms of internal control
  • agency