دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.52547/jfmp.2022.226555.1165

صبا قاضی عسگری؛ نجمه نشاط؛ عباسعلی جعفری ندوشن


احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.52547/jfmp.2022.225729.1143

محمد ندیری؛ علی خانی


ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.52547/jfmp.2022.228090.1201

مرضیه عبدی گلباغی؛ مصطفی هاشمی تیله نوئی؛ فرشاد فا‌‌ئزی رازی


تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.52547/jfmp.2022.226423.1161

سید حامد پورحسینی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دائی کریم زاده