بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (نویسنده مسئول).

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

چکیده

در ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن­ﻫﺎﻳﻲ میﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎی ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده کنند. ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ می­باشد و مدیریت این منابع، به رمز موفقیت سازمان­ها تبدیل شده است. کارکنان ﺟﻬﺖ ارتقا ﺑﻬﺮه­وری و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، باید از اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد اطلاع داشته باشند؛ بنابراین ارزشیابی پولی کارکنان به‌عنوان سرمایه­های مهم سازمان و ارزﻳـﺎﺑﻲ مستمر ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﻴـﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، الزام سازمانی است. در این تحقیق در گام نخست، ارزش پولی منابع انسانی بر اساس هزینه­های آموزش، کناره­گیری و جایگزینی شاغلین (با در‌نظر گرفتن میزان مشارکت فرد در خلق و توسعه دانش سازمانی و همین‌طور عملکرد شاغلین در ایجاد ارزش‌ افزوده دوره مالی) محاسبه شد. در گام بعدی پس از اطلاع­رسانی نتایج ارزش پولی محاسبه شده به کلیه کارکنان، عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری میان عملکرد کارکنان قبل و بعد از مطلع شدن از ارزش ریالی خود وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از است که در جامعه مورد مطالعه، اطلاع از وضعیت ارزش ریالی تأثیر مثبتی بر شاخص­های عملکردی و رفتاری کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alimadad, Mostafa & Malekaraei, Nezamoddin. (2009). Accounting Principles. 1st Volume, (Journal No. 78). Tehran: Accounting Organization.
 2. El- Bardawil, Sahar Bashir. (2012). The Assessment of Human Resource Accounting Application in Major Semi-Public Organizations in Gaza strip, Islamic University – Gaza, Dean of Postgraduate Studies, Faculty of Commerce., Business Administration, 1-125.
 3. Flamholtz, E. G. (1985). Human Resource Accounting: Advances in Concepts, Methods and Applications, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 4. Habibi, Hamidreza. Khorasani Kiasari, Seyyed Mahmoud. Tatari, Nasrin. Hajizadeh, Sepideh. (2016). Evaluation And Ranking of The Other Admitted Middleman Financial Companies, In Tehran Stock Exchange Market, Using Mora Fuzzy Method. Financial Management perspective, (14), 129-147.
 5. Hasan Ghorban, Zahra. (2000). Human Factor Accounting, Prescriptive or Descriptive?. Hesabdar Monthly. (140).
 6. Kalantari, Babak. Sayadi, Saeed. (2014). Surveying the Relationship between Human Resources Accounting with the Performance of the Branch of the Agricultural Bank of Sistan and Bluchestan Province, International Journal of Management and Humanity Sciences, 3(S2), 2546-2551.
 7. Mamoon, Zafor. (2013) .Human Resource Accounting for Decision Making, International Journal of Innovative Research and Development, 2(4), 703-724.
 8. Namazi, Mohammad & Jam’ei, Reza. (2010). The Role of Human Factor Accounting Information on Balanced Evaluation System of Admitted Companies In Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Researches, (6).
 9. Noravesh, Iraj (1995). Human Factor Accounting. Accounting Analysis Isc Quarterly. Faculty of Administrative Sciences and Business Management of Tehran University. (15).
 10. Osoulian, Mohammad. Abbaspour Noghani, Mohamadreza & Davari, Mehdi. (2016). The Effect Of Brand Value on Company Profitability. Financial Management perspective, (14), 9-12.
 11. Ozma, Amjad. (2015). Overview of the Relationship between Human Resource Accounting and Staffs' Job Performance in Military University of Imam Ali, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(S2), 3180-3187.
 12. Parker, Lee D. Ferris Kenneth R. & Otley David T. (1989). Accounting For The Human Factor. Prentice Hall.
 13. Shahriari, Mohammadrahim. (1995). Analysis of The Effect Of Human Factor Accounting Information on The Behavior of The Users of Accounting Information in Iran. Tehran: Tarbiat Modarres Univeristy.
 14. Sheibani, Gholamhosein. (1998). Analysis of Implementing Methods of Human Factor Accounting Evaluation. Tehran: Shahid Beheshti University.
 15. SOHA. (2013). Strategic Planning of Consistent Evaluation of Asset Management. Strategic Committee of Asset Management in Iran Aviation Industries Organization.
 16. Tedbir, Yekta. (2009). Human Factor Accounting. 1st Edition. Tehran: Aseman Negar.