فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (نویسنده مسئول).

2 ** دانشجوی رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان.

چکیده

     فراواکنشی زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خود وزن بیشتری به اطلاعات جدید در مقایسه با اطلاعات منتشرشده قبلی درباره سهم می‌دهند؛ بنابراین محقق درصدد بررسی وجود پدیده فراواکنش در زمان ارائه تعدیل سود مثبت و منفی با استفاده از روش رویداد پژوهی است. این پژوهش پس از حذف سیستماتیک شرکت­هایی که فاقد مولفه­های لازم تحقیق بودند بر روی گزارش­های تعدیل سود نمونه­ای شامل 121 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 انجام پذیرفت. برای آزمون فرضیه‌­های پژوهش، ابتدا بر مبنای مدل­های نوع ARMA، تابع بازده هر یک از سهام­ها برآورد شده و بر مبنای برآورد انجام­شده برای دوره رویداد بازده غیرعادی پیش­بینی­شده است. در نهایت، به آزمون معناداری بازده غیرعادی دوره رویداد پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده وجود فراواکنش به اطلاعیه­های تعدیل سود مثبت و منفی در دوره رویداد می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Cenkhan, Sahin, Jakob, De Haan, (2015). Market reactions to the ECB’s Comprehensive Assessment, De Nederlandsche Bank NV. Working Paper No. 463.
 2. Cheung, W. K (2010). Do Stock Investors Value Corporate Sustainability? Evidence from an Event study, Journal of Business Ethics,152–173. Available at https://ssrn.com/abstract=1337899.
 3. Dehdar, Farhad and Aghaei, Mohamad Ali (2009). A Study on the Weak Form of Efficiency in Emerging Capital Markets: Evidences from Tehran Stock Exchange (TSE), Daneshvar Raftar, 16(28): 59-70.
 4. Fadaeinejad, Mohamad Esmaeil and Kamelnia, Mojtaba (2013). Market Reaction to Quarterly Earning Anouncment in Tehran Stock Exchange , Journal of Financial Accounting Research, 5(4): 71-90.
 5. Fadaeinejad, Mohamad Esmaeil and Sadeghi, Mohsen (2005). profitability of momentum and Reversal strategy, Journal of Business Management, 17-18:7-31.
 6. Fawaz, Shawawreh, Osama, Al-Tarawneh, (2015). Firm Characteristics and Long-Run Abnormal Returns after IPOs: A Jordanian Financial Market Experience, International Journal of Economics and Finance; 7(3).
 7. Ghaemi, Mohamad Hosein and Rostami, Ramin and Masomi, Javad (2012). An Evaluation of Testing Procedures for Event Study, journal of Financial Research, 14(2): 103-116.
 8. Ghalib-Asl, Hasan and Naderi, Masomeh (2006). Overreaction investors on the basis of information in terms of boom and bust in Tehran Stock Exchange, journal of Financial Research, 8(1): 97-112.
 9. Gu, Zhaoyang, Xue, Jian (2007). Do Analysts overreact To Extreme Good News in Erarnings?" Review of Quantitative Finance and Accounting, 29: 415–431.
 10. Ma, Y., Tang, A.P. Hasan, T. (1998). The Stock Price Overreaction Effeet: Evidence on Nasdaq Stocks, Quarterly Journal Of Business & Economies, 44: 113-137.
 11. Nikbakht, Mohamad Reza and Moradi, Mahdi (2005). Overreaction shareholders in Tehran Stock Exchange, journal of Accounting and Auditing Review, 12(40): 97-122.
 12. Osolian, Mohamad and Safari, Maryam (2015). Trading Activity investors: Behavioral aspects and experimental results, Journal of financial management perspectives, 11: 27-52.
 13. Reiks, Johannes, Lobe, Sebastian, (2008). Do Price Shocks indicate a short-term overreaction on The German. www. mfa-2008.com/papers/08-02-02_Overreaction.pdf .
 14. Rostami Norozabad, Mojtaba and Sedaghat, Parasto and Habibi, Fateh (2013). Factors affecting reinvesting of investor’s sentiment (Evindeces of Tehran Stock Exchange), Journal of financial management perspectives, 10: 69-94.
 15. Saeidi, Ali and Farahanian, Mohammad Javad (2011). Herding behavior of investors in the Tehran Stock Exchang, Journal of Securities Exchange, 4(16).