تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین (نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سهروردی.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی کیفیت سود در طول زمان است. تحقیقات تجربی نشان می­دهد در طی دهه‌های گذشته، نوسان‏های سود افزایش و مربوط بودن سود به ارزش و میزان تطابق درآمد و هزینه کاهش یافته است. این تغییرات به­عنوان کاهش در کیفیت سود تفسیر می­شود. در مورد این مسئله که دلیل اصلی این کاهش، تغییرات در رویه‌های حسابداری بوده یا تغییرات واقعی در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف این تحقیق بررسی علّت اصلی تغییرات کیفیت سود در طی زمان است. برای این منظور، مطالعه جامعی بر تمامی شرکت‏های تولیدی و خدماتی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1370 تا 1393 انجام گرفت. بررسی روند تغییر کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 25 سال گذشته نشان می­دهد که علّت اصلی کاهش کیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصاد واقعی و نه تغییر در اصول پذیرفته­شده حسابداری است

کلیدواژه‌ها


 1. Arabmazar Yazdi Mohammad, Karani Kambiz. (1390). Examine the relationship between earnings quality evidence of benefit increases with increase revenue by Tehran Stock Exchange. Financial management and accounting, 2, S124-111.
 2. Banker, R.D., Huang, R., Natarajan, R., )2011(. Equity incentives and long-term value created by SG&A expenditure. Contemporary Accounting Research, 28, 794–830.
 3. Baumol, W.J., Schramm, C.J., (2010). In: Maglio, Paul P., Kieliszewski, Cheryl A., Spohrer, James C. (Eds.), Foreword, Handbook of Service Science: Research and Innovations in the Service Economy, Springer, New York, pp. ix–xi.
 4. Blue, Qgasem and khurasani Raza. (1389). The earnings quality changes over time in companies listed in Tehran Stock Exchange. (Master's thesis accountancy). Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting, Iran.
 5. Collins, D., Maydew, E., Weiss, I., (1997). Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past 40 years. Journal of Accounting and Economics 24(1), 39–67.
 6. Desai, M. & Dharmapala, D (2009). Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment, National Tax Journal, 62.
 7. Dichev, I., Tang, V., (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over last 40 years. Accounting Review 83(6), 1425–1460.
 8. Donelson, D.C., Jennings, R., McInnis, J., (2011). Changes over time in the revenue-expense relation: accounting or economics. Accounting Review 86(3), 945–974.
 9. Karami Gholamreza, Moradi Mohammad taghi, Moradi Feridun, and Mossalanejad Armita. (1385). Linear and nonlinear relationships between financial ratios and stock return in Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing studies, 13(46): 19 36.
 10. Kordestani Gholamreza and Siamak Taiafe (1392). Qualitative characteristics of profit and the cost of equity capital, Financial Research, 15(1): 75-94.
 11. Lev, B., Zarowin, P., (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research,37(2): 353–385.
 12. Mashayehki Bita and Mennati Vahid. (1392). Factors affecting earnings volatility. Journal of Financial Accounting, 5(20), 66. 89.
 13. Monem R. M. and S. Farshadfar (2007). Has earnings quality declined over time?, www.accg.mq.edu.au/Accg_docs/pdf/seminar_papers/ 2007/E ,Quality, Monem.
 14. Rahmani, Ali and Esmaili Gharibe. (1393). Stock companies and its impact on the value relevance of intangible assets in profit. Journal of Financial Accounting experimental studies, 11(43), 1-23.
 15. Salamudin, N, Bakar, R, Ibrahim, M, Haji Hassan, F. (2011). Intangible assets valuation in the Malaysian capital market. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 391-405.
 16. Srivastava, Anup, (2014). Why have measures of earnings quality changed over time? Journal of Accounting and Economics 57, 196–217.
 17. Zahedi Tehrani Parivash, Sadeghi Sharif Seyyed Jalal. (1391). Explain and analyze the causal relationship between macroeconomic factors price index at Tehran Stock Exchange. Financial management and accounting, 5, 89- 65.
 18. Zarif fard Ahmad, and Jahankhani Ali. (1378). Identify and analyze the factors affecting the quality assessment of profit firms (doctoral dissertation). Tehran University, School of Management, Iran.