ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

3 *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

 چکیده     پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت[1] و به‌موقع بودن سود[2]در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این راستا، دو فرضیه تدوین ‌شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1380 الی 1393 انتخاب شد و برای آزمون آن‌ها از روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. یافته‌های تجربی حاکی از آن است که هر دو فرضیه‌ پژوهش پذیرفته می‌شوند؛ بدین صورت که تمرکز مالکیت با به موقع بودن سود رابطه غیرخطی داشته و این رابطه به شکل U و معکوس است؛ یعنی تمرکز مالیکت با به موقع بودن افشای سود، رابطه غیرخطی دارد و در سطوح پایین و بالای تمرکز مالکیت، افشای سود به موقع­تر بوده و در سطوح میانی، به موقع بودن سود کاهش می­یابد. علاوه بر این، افزایش تمرکز سهام‌داران به غیر از بزرگ‌ترین سهام‌دار به موقع بودن سود را افزایش می‌دهدتاریخ دریافت مقاله: 26/10/1394، تاریخ پذیرش مقاله: 11/05/1395* کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).E-mail: saeedmj1990@gmail.com** دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.*** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.1. Corporate ownership structure2. Earning timeliness

کلیدواژه‌ها


 1. Abdulla, J.Y., (1996). The timeliness of Bahraini annual reports. Adv. Int. Account. 9, 73–88.
 2. Ali Aghai, M & Ehtemadi, H. (1388). Characteristics of corporate governance and information content of earnings in Tehran Stock Exchange with an emphasis on the role of managing earnings. Journal of Management Sciences in Iran. 16 (4), 23-53.
 3. Ball, R., Brown, P., (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. J. Account. Res. 6(2), 159–178.
 4. Beekes, W., Pope, P., & Young, S. (2004). The link between earnings timeliness, earnings conservatism and board composition: evidence from the UK. Corporate Governance: An International Review, 12(1), 47-59.
 5. Chin, C.-L., Kleinman, G., Lee, P., Lin, M.-F., (2006). Corporate ownership structure and accuracy and bias of mandatory earnings forecast: evidence from Taiwan. J. Int. Account. Res. 5(2), 41–62.
 6. Clatworthy, M., Peel, M. (2010). Does Corporate Governance Influence the Timeliness of Financial Reporting? Evidence from UK Private Companies. Accounting & Management Control Department, Research Seminar, HEC amphi 15.
 7. Conover, C.M., Miller, R.E., Szakmary, A., (2008). The timeliness of accounting disclosures in international security markets. Int. Rev. Financ. Anal. 17, 849–869.
 8. Fan, J., Wong, T., (2002). Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia. J. Account. Econ. 33, 401–425.
 9. Francis,J,. Lafond, R., Olsson, P. M and Schipper ,K. (2004). Costs of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review, 79(4).
 10. Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. J. Financ. Econ. 3, 305–360.
 11. Lang, M., Lundholm, R., (1999). Corporate disclosure policy and analyst behavior. Account. Rev. 71, 467–493.
 12. Leventis, S., Weetman, P., (2004). Timeliness of financial reporting: applicability of disclosure theories in an emerging capital market. Account. Bus. Res. 34(1), 43–56.
 13. Li, K., Lu, L,. Mitto, U., Zhang, Z. (2015). Board Independence, Ownership Concentration and Corporate Performance Chinese Evidence. International Review of Financial Analysis. doi: 10.1016/j.irfa. 05.024.
 14. Lim, M., How, J., Verhoeven, P. (2014). Corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 10. 32–45.
 15. Morck, R.K., (1996). On the economics of concentrated ownership. Can. Bus. Law J. 26, 63–85.
 16. Rahimian, N. Rezai, F & F Mir Sadat Abdullah. (1392). The relationship between ownership structure and financial performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial management strategy, 1(3), 88-65.
 17. Shleifer, A., Vishny, R.W.,(1997). A survey of corporate governance. J. Financ. 52(2), 737–783.
 18. Wang, Y. (2010). Earnings Timeliness and Seasoned Equity Offering Announcement Effect. International Journal of Humanities and Social Science. 1(20). 55-69.
 19. Yeo, G.H., Tan, P., Ho, K.W., Chen, S.S., (2002). Corporate ownership structure and the informativeness of earnings. J. Bus. Financ. Account. 29, 1023–1046.
 20. Yuan, Q., (2005). New Institutional Economics. China Development Press, Beijing (in Chinese).