بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از کارکردهای سیستم های بازارگردانی در اکثر بازارهای مالی دنیا، افزایش نقدشونگی سهام است. بررسی این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران تاکنون انجام نشده است. در این مقاله با استفاده از چند شاخص معتبر نقدشونگی، به بررسی آثار بازارگردانی روی نقدشونگی سهام پرداخته شده است . در ادامه نیز سودآوری این فعالیت برای بازارگردانها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقی نشان می دهد که بازارگردانی تأثیری بر افزایش نقدشونگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران نداشته است. همچنین، یافته های تحقی حاکی از این است که بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران سودآور نبوده است.

کلیدواژه‌ها