بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرایط رقابت کامل و ایجاد فرصت های برابر در این بازار است. با توجه به مبانی نظری ارائه شده در مورد تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شفافیت اطلاعاتی، این پژوهش درصدد بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در زمان اعلام سود سه ماهه است. در این تحقیق تغییرات در نقدینگی بازار بورس )اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام( در محدوده زمانی اعلام سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعات و درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان شاخصی برای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است. نسبت بدهی نیز به عنوان متغیر توضیحی وارد معادله شده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews و روش داده های تابلویی و از روش GLS رابطه بین تغییرات نقدینگی بازار و متغیرهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد میان درصد مدیران مستقل در هیئتمدیره و درصد مالکانه سرمایه گذاران نهادی با عدم تقارن اطلاعات رابطه منفی معناداری و میان نسبت بدهی و عدم تقارن اطلاعات رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ ولی میان اندازه هیئت مدیره و عدم تقارن اطلاعات رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها