تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به موقع و قابل اتکای اطلاعات شرکت هاست. معیارهای متعددی بر میزان شفافیت و افشای اطلاعات شرکت ها تأثیرگذارند، اما شناخت و درصد تأثیر این عوامل بر میزان افشا، کار پیچیده ای است و از محدوده زمانی و هزینه سرمایه گذار خارج است. سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به معیارهای مندرج در دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت ها و دقت اطلاعات ارائه شده، رتبه افشای اطلاعاتی شرکت ها را در دوره های سه ماهه به بازار اعلام می کند تا با این روش به سرمایه گذاری آگاهانه کمک کرده باشد. در این پژوهش، اهم مقالاتی که عوامل مؤثر بر افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار را در سطح ملی و بین المللی بررسی کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفت و نوزده عامل با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران انتخاب شد. سپس با جمع آوری اطلاعات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 85، 86 و 87 و استفاده از رویکرد داده کاوی و به طور اخص الگوریم درخت تصمیم، عواملی که بیشترین تکرار را در مجموعه قوانین تولید شده به خود اختصاص داده بودند، استخراج و با مرتب سازی این قوانین بر اساس تعداد پیش شرط ها، درجه اطمینان و پشتیبانی هر قانون، عواملی را به عنوان شاخص ترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها ارائه شده است. شایان ذکر است قوانین حاصل به عنوان یک سیستم خبره تصمیم گیری قابل استناد است.

کلیدواژه‌ها