طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، گروه حسابداری، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

تغییر قیمت سهام نه‌تنها متأثر از ارزش ذاتی ارائه‌‌شده توسط اطلاعات حسابداری است، بلکه از رفتار سرمایه‌گذاران که تحت عنوان احساسات سرمایه‌گذاران یاد می‌شود، تأثیرپذیر است. احساسات سرمایه‌گذار چنانچه از باورهای ذهنی نادرست و اطلاعات نامربوط نشأت گیرد، ممکن است موجب پیش‌بینی غلط و نوسانات قیمت بازار شود؛ لذا احساسات سرمایه‌گذاران می‌تواند بر بازار سهام و وقایع آن تأثیرگذار باشد، چراکه معمولاً سرمایه‌گذاران با نگرشی خوش‌بینانه و یا بدبینانه نسبت به آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند. این مطالعه باهدف توسعه و ارزیابی مدلی است که به دنبال تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر تصمیمات مالی و بازده سهام و نوسانات اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش بر حسب هدف از نوع تحقیقات بنیادی است. برای آزمون فرضیه‌ها، از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است و سپس با استفاده از نرم‌افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد شرکت به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1400-1390 به‌عنوان نمونه آماری بوده که حجم نمونه باتوجه‌به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 105 شرکت می‌باشد. در این تحقیق که از داده‌های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌د‌هد ویژگی‌های شخصیتی بر رفتـار معـاملاتی افـراد و عملکرد سرمایه‌گذاران و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها تأثیرگذار است و رابطه معناداری مثبت بین احساس سرمایه‌گذار در تصمیمات مالی و بازده سهام وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در دوره‌های که احساس سرمایه‌گذار خوش‌بینانه است و بازار در دوره رکود است معاملات بیشتری در بورس اوراق بهادار انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model to explain the impact of investors' emotions on financial decisions, stock returns and economic volatility

نویسندگان [English]

 • Mohamad Mohamadi 1
 • Majid Azimi Yancheshme 2
 • Masoud Fouladi 3
 • Maryam Farhadi 4
1 Ph.D. Candidate in Accounting, Department of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Shahin Shahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The change in stock price is not only affected by the intrinsic value provided by accounting information, but also by the behavior of investors, which is referred to as investor sentiment. If the investor's feelings originate from false mental beliefs and irrelevant information, it may cause wrong predictions and market price fluctuations; Therefore, investors' feelings can affect the stock market and its events, because investors usually invest with an optimistic or pessimistic attitude towards the future. This study aims to develop and evaluate a model that looks for the impact of investors' emotions on financial decisions and stock returns and economic fluctuations in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is based on the purpose of basic research. To test the hypotheses, a multivariate regression model was used and then they were analyzed using EViews and Stata software. It is a statistic that the sample size is equal to 105 companies according to the screening method and after removing outlier observations. In this research, panel data with fixed effects have been used. The results of this research show that personality traits have an effect on people's transactional behavior and investors' performance and their investment performance, and there is a significant positive relationship between investor's feelings in financial decisions and stock returns. Also, other results of the research show that more transactions are done in the stock exchange in periods when investor sentiment is optimistic and the market is in recession

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • Investor Sentiment
 • Economic Volatility
 • Stock Buying and Selling Decisions
 • Stock Return
 1. Abreu, D., & Brunnermeier, M. K. (2002). Synchronization risk and delayed arbitrage. Journal of Financial Economics, 66, 341-360. Abreu, D., & Brunnermeier, M. K. (2003). Bubbles and crashes. Econometrica, 71, 173-204.
 2. Aggarwal, D. (2019). Defining and measuring market sentiments: A review of the literature, qualitative research in financial markets. https: //doi.org/10.1108/QRFM-03-2018- 0033. May 2019
 3. Ahmed, B. (2020). Understanding the impact of investor sentiment on the price formation process: A review of the conduct of American stock markets. Journal of Economic Asymmetries, 22, e00172.
 4. Antoniou, C., Doukas, J. A., & Subrahmanyam, A. (2013). Cognitive dissonance, sentiment and momentum. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48, 245-275.
 5. Asadi, Morshidi. (2019). Analyzing the impact of investors' feelings on the risk of falling stock prices in Tehran Stock Exchange. Journal of financial management perspective, 9(25), 9-30 (In Persian)
 6. Asadi, Morshidi. (2019). Analyzing the impact of investors' feelings on the risk of falling stock prices in Tehran Stock Exchange. Journal of financial management perspective, 9(25), 9-30 (in persian)
 7. Ba Haqit, A., and Ismailzadeh Moghri, A. (1400). The effect of investors' emotional behavior with the moderating role of public trust on stock prices. Financial Accounting and Audit Research 13(51), 21-40. (In Persian)
 8. Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61, 1645-1680.
 9. Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, 21, 129-152.
 10. Balcilar, M., Bonato, M., Demirer, R., & Gupta, R. (2017). The effect of investor sentiment on gold market return dynamics: Evidence from a nonparametric causality-in quantiles approach. Resources Policy, 51, 77–84.
 11. Banholzer, N., Heiden, S., & Schneller, D. (2019). Exploiting investor sentiment for portfolio optimization. Business Research, 12, 671-702.
 12. Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5, 323–370.
 13. Baveghrit, A., and Esmailzadeh Moghri, A. (2022). The effect of emotional behavior of investors with the moderating role of public trust on stock prices. Financial Accounting and Audit Research 13(51), 21-40. (in persian)
 14. Bekhardi Nesab, Jolanjad, Dasgtir, Rahmani. (2019). The effect of individual crowding in trades and individual investor sentiments on stock excess returns. Financial knowledge of securities analysis, 13(46), 57-77(In Persian)
 15. Bekhardi Nesab, Jolanjad, Dasgtir, Rahmani. (2020). The effect of individual crowding in transactions and investor's individual sentiments on excess stock returns. Financial knowledge of securities analysis, 13(46),57-77. (in persian)
 16. Bessière, V., & Elkemali, T. (2011). Uncertainty and financial analysts’ overconfidence: European evidence between high-tech and low-tech firms. Available at SSRN 1838063.
 17. bessiere, V., & Kaestner, M. (2008). Sur et sous reactions des analystes financiers: Une betude des evolutions post-krach. Banque et Marches, 91, 6–20. B
 18. Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41, 529-543.
 19. Blasco, N., Corredor, P., & Ferreruela, S. (2011). Market sentiment: A key factor of investors' imitative behavior. Accounting and Finance, 51, 1-27.
 20. brown, G. W., & Cliff, M. T. (2004). Investor sentiment and the near-termstock market. Journal of Empirical Finance, 11, 1–27.
 21. Chau, F., Deesomsak, R., & Koutmos, D. (2016). Does investor sentiment really matter? International Review of Financial Analysis, 48(1), 221-232.
 22. Chen, S. S. (2011). Lack of consumer confidence and stock returns. Journal of Empirical Finance, 18(2), 225-236.
 23. Chitsazan, Hasti, Kimasi. (2015). The impact of investor sentiment on the gold coin futures market. Financial knowledge of securities analysis, 8(27), 119-132(in persian)
 24. Chitzazan, Hasti, Kimasi. (2016). The impact of investor sentiment on the gold coin futures market. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(27), 119-132. (In Persian)
 25. Cutler, D. M., Poterba, J. M., & Summers, L H. (1990). Speculative dynamics and the role of feedback traders. AEA Papers. Proc. Am. Econ Rev., 80, 63-68.
 26. De Long, B. J., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1991). The survival of noise traders in financial markets. Journal of Business, 64, 1-19.
 27. De Long, B.J., Shleifer, A., Summers, L H., & Waldmann, R. J. (1990). Noise trader risk in financial markets. Journal of Political Economy. 98, 703-738.
 28. Ding, W., Mazouz, K., & Wang, Q. (2019). Investor sentiment and the cross-section of stock retums: New theory and evidence, Review of Quantitative Finance and Accuritirag, 53,493-525
 29. Dumas, B., Kurshev, A., & Uppal, R. (2009). Equilibrium portfolio strategies in the presence of sentiment risk and excess volatility. Journal of Finance, 64,579-629.
 30. Edelen, R. M., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2010). Relative sentiment and stock returns. Financial Analysts Journal, 66, 20-32.
 31. Fousekis, P. (2020). Sign and size asymmetry in the stock returns-implied volatility relationship. Journal of Economic Asymmetries, 21, 1-15.
 32. Frazzini, A., & Lamont, O. (2008). Dumb money: Mutual fund flows and the cross section of stock returns. Journal of Financial Economics, 88, 299-322.
 33. Friedman, M. (1953). The case for flexible exchange rates. In M. Friedman (Ed.), Essays in positive economics. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 34. Frugier, A. (2016). Returns, volatility and investor sentiment: Evidence from European stock markets. Research in International Business and Finance, 38, 45-55.
 35. Gunathilaka, C. (2017). Investor sentiment and asset pricing: A review. Vietnam Journal of Mathematics, 3(1), 77-91.
 36. Heydarpour, Farzaneh, Yadullah Tarivardi and Maryam Mehrabi, (2012), The effect of investors' emotional behavior on stock returns. Financial Science Quarterly of Securities Analysis, 6(17), 25-48. (In Persian)
 37. Heydarpour, Farzaneh, Ydaleh Tarivardi and Maryam Mehrabi, (2012), The impact of investors' emotional behavior on stock returns, Financial Science Quarterly of Securities Analysis, 6(17) (in persian)
 38. Hosseini, S. A, Morshidi, F. (2018). The effect of investors' sentiments on the trading dynamics of the Tehran Stock Exchange. Financial accounting and audit research, 9-30 (In Persian)
 39. Hosseini, S. A, Morshidi, F. (2019). The effect of investors' sentiments on the trading dynamics of the Tehran Stock Exchange. Financial accounting and audit research (in persian)
 40. Huynh, T. L. D., Wu, J., & Duong, A. T. (2020). Information asymmetry and firm value: Is vietnam different? Journal of Economic Asymmetries, 21, 1-9.
 41. Jones, Anne Leah & Bandopadhyaya, Arindam, (2005). Measuring Investor Sentiment in Equity Markets. Financial Services Forum Publications, Working Paper 1007, paper 6.
 42. Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. London: Macmillan. Kim, J. S., Ryu, D., & Seo, S. W. (2014). Investor sentiment and retum predictability of disagreement. Journal of Banking & Finance, 42(1), 166-178.
 43. Kothari, S.P., & Shanken, J. (1997). Book-to-market, dividend yield, and expected market returns: A time-series analysis. Journal of Financial Economics, 44, 169-203.
 44. Kumari, J., & Mahakud, J. (2015). Does investor sentiment predict the asset volatility? Evidence from emerging stock market India. J. Behav. Exp. Finance, 8, 25-39.
 45. Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53, 317-356.
 46. Lakshina, V. (2020). Do portfolio investors need to consider the asymmetry of returns on the Russian stock market? Journal of Economic Asymmetries, 21, 1-13.
 47. Lee, C. M. C., & Ready, M. J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. Journal of Finance, 46, 733-746.
 48. Lemmon, M., & Ni, S. X. (2010). The effects of investor sentiment on speculative trading and prices of stock and index options. SSRN working paper.
 49. Merton, R. C. (1973). An intertemporal capital asset pricing model Econometrica, 41, 867-888. Merton, R. C. (1980). On estimating the expected return on the market: An exploratory investigation. Journal of Financial Economics, 8, 323-361.
 50. Qi, Y., Li, H., Liu, N., Hao, X., & Guan, Q. (2018). Transmission characteristics of investor sentiment for energy stocks from the perspective of a complex network. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 7, 1-22.
 51. Rupande, L, Muguto, H. T., & Muzindutsi, P. F. (2019). Investor sentiment and stock return volatility: Evidence from the johannesburg stock exchange. Cogent Economics and Finance, 7, 1-16.
 52. Schmeling, M. (2007). Institutional and individual sentiment: Smart money and noise trader risk. International Journal of Forecasting, 23. 127-145.
 53. Sentana, E., & Wadhwani, S. (1992). Feedback traders and stock return auto-correlations: Evidence from a century of daily data. Economic Journal, 102(411), 415-425.
 54. Shiller, R. J. (1984). Stock prices and social dynamics. Brookings Papers on Economic Activity, 2. 457-510.
 55. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). The limits of arbitrage. Journal of Finance, 52, 35-55.
 56. Stambaugh, R. F., Yu, J., & Yuan, Y. (2012). The short of it: Investor sentiment and anomalies. Journal of Financial Economics, 104, 288-302.
 57. Verma, R., & Verma, P. (2008). Are survey forecasts of individual and institutional investor sentiments rational. International Review of Financial Analysis, 17, 1139-1155.
 58. Wu, Y. Han, L. Tao, K & Zhang, Zh, (2010), Investor Sentiment and the Day-of-the-Week Effect of Cross-Sectional Return, PP. 63-78, Available WWW.SSRN.COM,
 59. wurgler, J., & Zhuravskaya, E. (2002). Does arbitrage flatten demand curves for stocks. Journal of Business, 75, 583–608.
 60. Yang, C., & Zhou, L. (2016). Individual stock crowded trades, individual stock investor sentiment and excess returns. North American Journal of Economics and Finance, 38, 39-53.
 61. Zhengkai Liug. (2019). Big Data Analytics for Financial Market Volatility Forecast Based on Support Vector Machine. International Journal of Information Management. 26 (8):1-11
 62. Zhong-Xin, N. W., Wang, D. Z., & Wen-Jun, X. (2015). Investor sentiment and its nonlinear effect on stock returns - new evidence from the Chinese stock market based on panel quantile regression model. Economic Modelling, 50, 266-274.
 63. Zhou, G. (2018). Measuring investor sentiment. Annual Review of Financial Economic, 10, 239-259.
 64. Zhu, B., & Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38, 125-134.